Rodzinny Piknik z Książką

23 czerwca, 2019

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Miasta Nowego Sącza.

PROMOCJA KSIĄŻKI „BRACIAAUTORSTWA ANNY ZEMEK WŁODEK

5 stycznia, 2017

Spotkanie roz­po­czę­ła pięk­ny­mi sło­wa­mi dyrek­tor Małej Galerii Alicja Hebda a roz­mo­wę popro­wa­dził Jacek Kurzeja.

Link do wyda­rze­nia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/228238557601707/239436443148585/?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1483435107766336

Anna Zemek Włodek i Jacek Kurzeja

nx2a7230-kopiowanie

nx2a7231-kopiowanie

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, Dorota Goławska, Małgorzata Endres, Edward Zapała

nx2a7209-kopiowanie

Anna Zemek Włodek

nx2a7202-kopiowanie

Anna Zemek Włodek

nx2a7204-kopiowanie

nx2a7198-kopiowanie

Jacek Mazanec i Ewelina Listwan zadba­li o opra­wę muzycz­ną spo­tka­nia.

nx2a7258-kopiowanie

Jacek Mazanec i Ewelina Listwan

nx2a7256-kopiowanie

Zdjęcia autor­stwa Piotra Droździka

 

Książka zosta­ła wyda­na przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego

Małopolska

PROMOCJA KSIĄŻKI “BRACIAAUTORSTWA ANNY ZEMEK WŁODEK

20 grudnia, 2016

Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri” zapra­sza na pro­mo­cję książ­ki “Bracia” autor­stwa Anny Zemek Włodek, któ­re odbę­dzie się 22 grud­nia 2016 roku o godzi­nie 18,00 w Nowosądeckiej Małej Galerii.

2

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego.

 

MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH” — KATALOG DOROBKU NOWOSĄDECKIEJ MAŁEJ GALERII (WERSJA ELEKTRONICZNA)

20 grudnia, 2016

Stowarzyszenie “A poste­rio­ri” zapre­zen­to­wa­ło elek­tro­nicz­ną wer­sję kata­lo­gu “XXV-lecie Małego Festiwalu Form Artystycznych” w  Nowosądeckiej Małej Galerii . Opracowanie zawie­ra mate­ria­ły z wszyst­kich dwu­dzie­stu czte­rech Małych Festiwali Form Artystycznych orga­ni­zo­wa­nych corocz­nie przez Galerię.

W Małej Galerii pre­zen­to­wa­no wysta­wy m.in. Jacka Waltosia, Jana Tarasina, Tadeusza Dominika, Stefana Gierowskiego, Henryka Cześnika, Tadeusza Brzozowskiego, Zbyluta Grzywacza, Jana Kucza, Adama Myjaka, Antoniego Kenara, Antoniego Rząsy. Niekonwencjonalne for­my dzia­łań arty­stycz­nych anga­żu­ją publicz­ność w budo­wa­nie sprzy­ja­ją­cej atmos­fe­ry obco­wa­nia ze sztu­ką. Wśród arty­stów zapra­sza­nych do gale­rii byli: Czesław Miłosz, Jerzy Harasymowicz, Jerzy Bereś, Leszek Mądzik, Jarek Śmietana, Józef Robakowski, Zbigniew Warpechowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zygmunt Konieczny, Andrzej Dziuk z Teatrem “Witkacego”.

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Miasta Nowego Sącza.

reka ns

Film “ŚWIATŁOCZUŁY” Joanny Hołdy i Jacka Kurzeji zrealizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A POSTERIORI

12 stycznia, 2016

Stowarzyszenie “A posteriori” zaprasza na pokaz otwarty filmu “ŚWIATŁOCZUŁY” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie

12 stycznia, 2016

Stowarzyszenie “A POSTERIORI” ma zaszczyt zapro­sić 23 stycz­nia o godz. 18 na pokaz otwar­ty fil­mu “ŚWIATŁOCZUŁY”, któ­ry odbę­dzie się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Film w reży­se­rii Joanny Holdy i Jacka Kurzei, zre­ali­zo­wa­ny przez Stowarzyszenie “A poste­rio­ri” odkry­wa przed nami postać Wojciecha Migacza pio­nie­ra foto­gra­fii, wyna­laz­cy , marzy­cie­la żyją­ce­go na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku w pod­są­dec­kei Gostwicy. Przypadkowe odna­le­zie­nie cen­nych mate­ria­łów foto­gra­ficz­nych przy­bli­ża syl­wet­kę tego nie­zwy­kłe­go czło­wie­ka i jego pasje.

Małopolskateatr

Partnerem pro­duk­cyj­nym fil­mu było Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

LOGOTYP muzeum

Filmoteka Małopolska 2015 — przegląd wyróżnionych filmów

http://www.mos.art.pl/spektakl/pl/668/filmoteka-malopolska-2015-przeglad-wyroznionych-filmow

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie od 21 do 24 stycz­nia odby­wa się Przegląd fil­mów doku­men­tal­nych powsta­łych w 2015 roku w ramach pro­gra­mu „Filmoteka Małopolska”. Jest to kolej­na już edy­cja reali­zo­wa­ne­go od 2012 r. i doto­wa­ne­go ze środ­ków Województwa Małopolskiego pro­jek­tu. Celem przed­się­wzię­cia jest utrwa­la­nie inte­re­su­ją­cych, cza­sem nie­zwy­kłych, a czę­sto mało zna­nych wyda­rzeń, ludzi i miejsc zwią­za­nych z Małopolską. W 2015 roku dota­cję uzy­ska­ło 13 fil­mów, któ­re będą pre­zen­to­wa­ne na otwar­tych dla publicz­no­ści poka­zach. Każdorazowo po pro­jek­cjach odbę­dą się roz­mo­wy z twór­ca­mi i boha­te­ra­mi fil­mów.

Uroczysta gala zakoń­cze­nia pro­jek­tu Filmoteka Małopolska 2015, połą­czo­na z pre­zen­ta­cją frag­men­tów trzy­na­stu fil­mów wyróż­nio­nych w tego­rocz­nej edy­cji, odby­ła się 14 grud­nia 2015 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

 

Promocja filmu “Światłoczuły” o fotografie Wojciechu Migaczu

4 stycznia, 2016

Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A POSTERIORI w Nowym Sączu zapra­sza na pre­mie­ro­wy pokaz fil­mu “ŚWIATŁOCZUŁY“o foto­gra­fie Wojciechu Migaczu.

Film będzie moż­na obej­rzeć 8 stycz­nia 2016 r. (pią­tek) o godz. 17 w Sali Koncertowej Domu Gotyckiego w Nowym Sączu.

AN 1632

 

Reżyseria, sce­na­riusz: Joanna Hołda

Reżyseria, zdję­cia, mon­taż: Jacek Kurzeja

Dźwięk: Adam Leśniak

Muzyka ory­gi­nal­na: Bartłomiej Zajkowski

Lektorzy: Jacek Kurzeja, Leszek Horwath

Czas: 33 min

 

Film został zre­ali­zo­wa­ny w ramach pro­jek­tu Filmoteka Małopolska — edy­cja 2015 w kopro­duk­cji z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie.Małopolska teatr

Partnerem pro­duk­cyj­nym fil­mu było Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. LOGOTYP muzeum


Promocja Albumu “SZAREK” w Starej Lubovli na Słowacji

26 listopada, 2015

Promocję Albumu “SZAREK”, któ­ra odby­ła się pod­czas wer­ni­sa­żu wysta­wy Profesora Andrzeja Szarka w Galerii “Provinćny Dom” w Starej Lubovni, uświet­ni­li Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz Primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko.

8got15got14got2

W Starej Lubovli  na wer­ni­sa­żu i pro­mo­cji Albumu poja­wi­li się goście ze Słowacji i Nowego Sącza:)10911

 

Jeszcze raz dzię­ku­je­my naszym spon­so­rom, bez któ­rych wspar­cia wyda­nie Albumu “SZAREK” nie było­by moż­li­we:)air karkowreka nswodociagimpec

ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ ALBUMUSZAREKDO STAREJ LUBOVLI

16 listopada, 2015

Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri” ser­decz­nie zapra­sza na wysta­wę Profesora Andrzeja Szarka orga­ni­zo­wa­ną wspól­nie przez Urzędy Miasta Nowego Sącza i Starej Lubovli. Podczas wer­ni­sa­żu, któ­ry odbę­dzie się 19 listo­pa­da 2015 roku o godz. 18,00 w Galerii “Provinćny Dom” w Starej Lubovli, zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie Album pt “SZAREK” wyda­ny przez nasze Stowarzyszenie.

zaproszenie presovJPG2

Za moż­li­wość wyda­nia Albumu jesz­cze raz dzię­ku­je­my naszym spon­so­rom:)

PROMOCJA ALBUMUSZAREKPODCZAS WERNISAŻU WYSTAWY CHIŃSKIEGO JEDWABIU

30 października, 2015

19 wrze­śnia w Małej Galerii w Nowym Sączu odbył się wer­ni­saż wysta­wy chiń­skie­go jedwa­biu “Brokat Song”, wpi­sa­ne­go na listę UNESCO. Wystawę pre­zen­to­wa­li goście z zaprzy­jaź­nio­ne­go mia­sta Suzhou w Chinach. W podzię­ce wice­pre­zy­dent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż wrę­czył chiń­skim gościom Album “SZAREK” wyda­ny przez Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri”

3255fde2c7450b0_p4

Autorem foto­gra­fii jest Stanisław Śmierciak

 Wydawca Albumu “SZAREK”:

a posteriori

Sponsor stra­te­giczny: air karkowSponsorzy:wodociagimpec

Album zre­ali­zo­wano przy wspar­ciu finan­so­wym Urzędu Miasta Nowego Sącza:reka nsPartnerzy pro­jektu:mala galeria