Stowarzyszenie “A posteriori” zaprasza na pokaz otwarty filmu “ŚWIATŁOCZUŁY” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie

12 stycznia, 2016

Stowarzyszenie “A POSTERIORI” ma zaszczyt zapro­sić 23 stycz­nia o godz. 18 na pokaz otwar­ty fil­mu “ŚWIATŁOCZUŁY”, któ­ry odbę­dzie się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Film w reży­se­rii Joanny Holdy i Jacka Kurzei, zre­ali­zo­wa­ny przez Stowarzyszenie “A poste­rio­ri” odkry­wa przed nami postać Wojciecha Migacza pio­nie­ra foto­gra­fii, wyna­laz­cy , marzy­cie­la żyją­ce­go na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku w pod­są­dec­kei Gostwicy. Przypadkowe odna­le­zie­nie cen­nych mate­ria­łów foto­gra­ficz­nych przy­bli­ża syl­wet­kę tego nie­zwy­kłe­go czło­wie­ka i jego pasje.

Małopolskateatr

Partnerem pro­duk­cyj­nym fil­mu było Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

LOGOTYP muzeum

Filmoteka Małopolska 2015 — przegląd wyróżnionych filmów

http://www.mos.art.pl/spektakl/pl/668/filmoteka-malopolska-2015-przeglad-wyroznionych-filmow

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie od 21 do 24 stycz­nia odby­wa się Przegląd fil­mów doku­men­tal­nych powsta­łych w 2015 roku w ramach pro­gra­mu „Filmoteka Małopolska”. Jest to kolej­na już edy­cja reali­zo­wa­ne­go od 2012 r. i doto­wa­ne­go ze środ­ków Województwa Małopolskiego pro­jek­tu. Celem przed­się­wzię­cia jest utrwa­la­nie inte­re­su­ją­cych, cza­sem nie­zwy­kłych, a czę­sto mało zna­nych wyda­rzeń, ludzi i miejsc zwią­za­nych z Małopolską. W 2015 roku dota­cję uzy­ska­ło 13 fil­mów, któ­re będą pre­zen­to­wa­ne na otwar­tych dla publicz­no­ści poka­zach. Każdorazowo po pro­jek­cjach odbę­dą się roz­mo­wy z twór­ca­mi i boha­te­ra­mi fil­mów.

Uroczysta gala zakoń­cze­nia pro­jek­tu Filmoteka Małopolska 2015, połą­czo­na z pre­zen­ta­cją frag­men­tów trzy­na­stu fil­mów wyróż­nio­nych w tego­rocz­nej edy­cji, odby­ła się 14 grud­nia 2015 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.