MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH” — KATALOG DOROBKU NOWOSĄDECKIEJ MAŁEJ GALERII (WERSJA ELEKTRONICZNA)

20 grudnia, 2016

Stowarzyszenie “A poste­rio­ri” zapre­zen­to­wa­ło elek­tro­nicz­ną wer­sję kata­lo­gu “XXV-lecie Małego Festiwalu Form Artystycznych” w  Nowosądeckiej Małej Galerii . Opracowanie zawie­ra mate­ria­ły z wszyst­kich dwu­dzie­stu czte­rech Małych Festiwali Form Artystycznych orga­ni­zo­wa­nych corocz­nie przez Galerię.

W Małej Galerii pre­zen­to­wa­no wysta­wy m.in. Jacka Waltosia, Jana Tarasina, Tadeusza Dominika, Stefana Gierowskiego, Henryka Cześnika, Tadeusza Brzozowskiego, Zbyluta Grzywacza, Jana Kucza, Adama Myjaka, Antoniego Kenara, Antoniego Rząsy. Niekonwencjonalne for­my dzia­łań arty­stycz­nych anga­żu­ją publicz­ność w budo­wa­nie sprzy­ja­ją­cej atmos­fe­ry obco­wa­nia ze sztu­ką. Wśród arty­stów zapra­sza­nych do gale­rii byli: Czesław Miłosz, Jerzy Harasymowicz, Jerzy Bereś, Leszek Mądzik, Jarek Śmietana, Józef Robakowski, Zbigniew Warpechowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zygmunt Konieczny, Andrzej Dziuk z Teatrem “Witkacego”.

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Miasta Nowego Sącza.

reka ns