PROMOCJA ALBUMUSZAREKPODCZAS WERNISAŻU WYSTAWY CHIŃSKIEGO JEDWABIU

30 października, 2015

19 wrze­śnia w Małej Galerii w Nowym Sączu odbył się wer­ni­saż wysta­wy chiń­skie­go jedwa­biu “Brokat Song”, wpi­sa­ne­go na listę UNESCO. Wystawę pre­zen­to­wa­li goście z zaprzy­jaź­nio­ne­go mia­sta Suzhou w Chinach. W podzię­ce wice­pre­zy­dent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż wrę­czył chiń­skim gościom Album “SZAREK” wyda­ny przez Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri”

3255fde2c7450b0_p4

Autorem foto­gra­fii jest Stanisław Śmierciak

 Wydawca Albumu “SZAREK”:

a posteriori

Sponsor stra­te­giczny: air karkowSponsorzy:wodociagimpec

Album zre­ali­zo­wano przy wspar­ciu finan­so­wym Urzędu Miasta Nowego Sącza:reka nsPartnerzy pro­jektu:mala galeria