Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A poste­rio­ri” zre­ali­zo­wa­ło pro­jekt „Bohaterowie na trud­ne cza­sy”, któ­re­go celem jest przy­wró­cić i utrwa­lić w pamię­ci miesz­kań­ców Nowego Sącza boha­te­rów walk o nie­pod­le­głość i suwe­ren­ność RP.

W ramach pro­jek­tu został wyda­ny komiks pt „Bohaterowie na trud­ne cza­sy”, któ­re­go boha­te­ro­wie – trzej sąde­cza­nie żyją­cy w pierw­szej poło­wie XX wie­ku ­ są, dzię­ki swo­im wyjąt­ko­wym czy­nom, wzo­rem postaw oby­wa­tel­skich. Pierwszy z nich to Roman Sichrawa, pre­zy­dent Nowego Sącza pod­czas oku­pa­cji hitle­row­skiej, któ­ry zasły­nął tym, że dzie­sięć razy wpi­sał wła­sne nazwi­sko na żąda­nej przez Niemców liście zakład­ni­ków prze­zna­czo­nych do roz­strze­la­nia w odwe­cie za akcję par­ty­zanc­ką. Drugim jest Roman Stramka – legen­dar­ny kurier Armii Krajowej, któ­re­mu kil­ka razy uda­ło się uciec z wię­zień gesta­pow­skich, zna­ny sądec­ki spor­to­wiec, w latach powo­jen­nych mistrz Polski w nar­ciar­stwie bie­go­wym, pił­karz i spo­łecz­nik. Trzecia postać to arty­sta malarz Bolesław Barbacki  roz­strze­la­ny przez Niemców za to, że odmó­wił sze­fo­wi gesta­po w Nowym Sączu nama­lo­wa­nia por­tre­tu.

komiksy na okladke

Komiks został nary­so­wa­ny przez mło­dych arty­stów: Katarzynę Szarek i Pawła Chmielewskiego, Aleksandrę Skowronek oraz Mariusz Jandurę. Autorem sce­na­riu­sza jest Edyta Zając.

Oprócz komik­su wyda­ne zosta­ły trzy pocz­tów­ki.

Podczas kon­fe­ren­cji 09.12.2013 roku o godzi­nie 18.00 w Małej Galerii w Nowym Sączu histo­ry­cy oraz człon­ko­wie rodzin i przy­ja­cie­le przy­bli­ży­li syl­wet­ki boha­te­rów komik­su.

 

Konferencja — gale­ria zdjęć

ulotka [pdf]

ulot­ka [pdf]

Zarówno komiks, jak i pocz­tów­ki będą dys­try­bu­owa­ne nie­od­płat­nie.

 

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego.
Logo Województwa Małopolskiego