ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ ALBUMUSZAREKDO STAREJ LUBOVLI

16 listopada, 2015

Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri” ser­decz­nie zapra­sza na wysta­wę Profesora Andrzeja Szarka orga­ni­zo­wa­ną wspól­nie przez Urzędy Miasta Nowego Sącza i Starej Lubovli. Podczas wer­ni­sa­żu, któ­ry odbę­dzie się 19 listo­pa­da 2015 roku o godz. 18,00 w Galerii “Provinćny Dom” w Starej Lubovli, zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie Album pt “SZAREK” wyda­ny przez nasze Stowarzyszenie.

zaproszenie presovJPG2

Za moż­li­wość wyda­nia Albumu jesz­cze raz dzię­ku­je­my naszym spon­so­rom:)