visegradlogolubovna logoA posteriori

  Projekt “Cyganie Karpaccy z Pogranicza Polsko-Słowackiego”

  oraz panel dys­ku­syj­ny

  Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” oraz Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli zapra­sza­ją na pro­jek­cję fil­mu doku­men­tal­no-edu­ka­cyj­ne­go pt. „Cyganie kar­pac­cy z pogra­ni­cza pol­sko-sło­wac­kie­go” oraz panel dys­ku­syj­ny na temat współ­cze­snej sytu­acji gru­py Bergitka Roma/ Cyganów gór­skich na pogra­ni­czu pol­sko-sło­wac­kim. Spotkanie popro­wa­dzi Pan Adam Bartosz.

  Spotkanie odbę­dzie się 25 kwiet­nia o godzi­nie 12.00 w Miasteczku Galicyjskim – oddzia­le Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226.

  okładka płyty

  Film został przy­go­to­wa­ny w ramach pro­jek­tu „Cyganie kar­pac­cy z pogra­ni­cza pol­sko-sło­wac­kie­go” finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

  Osoby zain­te­re­so­wa­ne otrzy­ma­niem pły­ty z fil­mem pro­si­my o kon­takt mailo­wy    [email protected]    lub tele­fo­nicz­ny (509 712 227)

  auto­rzy fil­mu:
  zdję­cia, mon­taż, czy­tał: Jacek Kurzeja 
  sce­na­riusz, tekst: Joanna Hołda
  muzy­ka: Teresa Mirga i zespół KAŁE BAŁA
  pro­jekt gra­ficz­ny: Kaja Renkas 
  tłu­ma­cze­nia: Monika Pavelcikova, Antoni Kroh

   

  Stowarzyszenie “A POSTERIORI” skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim oso­bom i insty­tu­cjom, któ­re pomo­gły przy reali­za­cji fil­mu.

  Szczególnie dzię­ku­je­my Romom.


  wideowid2wideoZobacz film onli­ne 

   

  PROJEKTCYGANIE KARPACCY Z POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”

  Celem pro­jek­tu jest wypro­du­ko­wa­nie fil­mu doku­men­tal­no-edu­ka­cyj­ne­go o Cyganach kar­pac­kich (Bergitka Roma) zamiesz­ku­ją­cych pogra­ni­cze pol­sko-sło­wac­kie. Film zosta­nie wyda­ny na pły­tach dvd i będzie roz­pro­wa­dza­ny w szko­łach gim­na­zjal­nych i śred­nich, uczel­niach huma­ni­stycz­nych,  urzę­dach gmin, orga­ni­za­cjach pożyt­ku publicz­ne­go oraz roz­da­wa­ny oso­bom zain­te­re­so­wa­nym tema­ty­ką rom­ską. Film ma pomóc w zro­zu­mie­niu spo­łecz­no­ści rom­skiej, w więk­szo­ści żyją­cej w izo­la­cji od spo­łe­czeństw pol­skie­go i sło­wac­kie­go, uwraż­li­wić na jej  pro­ble­my oraz zapo­znać odbior­ców z kul­tu­rą i zwy­cza­ja­mi  tej mniej­szo­ści.

  Film o cha­rak­te­rze doku­men­tal­no-edu­ka­cyj­nym, trwa­ją­cy oko­ło 45 minut, będzie poka­zy­wać codzien­ne życie Romów z wybra­nych miej­sco­wo­ści. Zamierzamy poka­zać osa­dy rom­skie w Maszkowicach, Krościenku, Koszarach, Czarnej Górze i Nowym Sączu oraz kil­ka na Słowacji w regio­nie pre­szow­skim. W fil­mie poka­że­my jak  funk­cjo­nu­ją gru­py Romów, jakie panu­ją w nich ukła­dy spo­łecz­ne, czym zaj­mu­ją się ich człon­ko­wie, jakie tra­pią ich pro­ble­my, jakie jest ich podej­ście do edu­ka­cji mło­de­go poko­le­nia oraz jak wyobra­ża­ją sobie swo­ją przy­szłość. Chcemy tak­że przed­sta­wić  histo­rię i kul­tu­rę Romów kar­pac­kich. Posłużą temu mate­ria­ły archi­wal­ne (zdję­cia, fil­my, rela­cje ust­ne i pisa­ne)  i wypo­wie­dzi naukow­ców zaj­mu­ją­cych się tema­ty­ką rom­ską, a tak­że samych Romów. Oddamy rów­nież głos oso­bom spo­za śro­do­wi­ska rom­skie­go, ich sąsia­dom i pra­cow­ni­kom insty­tu­cji zaj­mu­ją­cych się tą mniej­szo­ścią, aby dowie­dzieć się jak są postrze­ga­ni Romowie. W ramach pro­mo­cji fil­mu odbę­dzie się, kon­fe­ren­cja dla nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków urzę­dów gmin zaj­mu­ją­cych się gru­pa­mi mniej­szo­ścio­wy­mi i przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, zaan­ga­żo­wa­nych w pra­cę z mniej­szo­ścia­mi naro­do­wy­mi lub etnicz­ny­mi. Oprócz poka­zu fil­mu prze­wi­du­je­my panel dys­ku­syj­ny z udzia­łem pol­skich i sło­wac­kich spe­cja­li­stów – cyga­no­lo­gów, pra­cow­ni­ków urzę­dów i insty­tu­cji na co dzień pra­cu­ją­cych z Romami, a tak­że przed­sta­wi­cie­li śro­do­wi­ska rom­skie­go. Ponadto film zosta­nie wyemi­to­wa­nym w sie­ci kablo­wej w Nowym Sączu w ramach pasma pro­gra­mów wła­snych i  na stro­nie inter­ne­to­wej Stowarzyszenia A poste­rio­ri. Film będzie dwu­ję­zycz­ny: pol­sko-sło­wac­ki.

  Projekt będzie reali­zo­wa­ny od czerw­ca 2013 r. do maja 2014 r.

  Zwiastun fil­mu

  Partnerem pro­jek­tu jest Muzeum Lubowniańskie — Zamek w Starej Lubovni

  lubovna logo

  Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Interna­tional Viseg­rad Fund

  visegradlogo

   

  ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZESTNIKÓW SPOTKANIA PROMUJĄCEGO FILM I PANELU DYSKUSYJNEGO

  FOTORELACJA ZE SPOTKANIA PROMOCYJNEGO FILMU i PANELU DYSKUSYJNEGO O SYTUACJI ROMÓW KARPACKICH