PROMOCJA KSIĄŻKI “BRACIAAUTORSTWA ANNY ZEMEK WŁODEK

20 grudnia, 2016

Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri” zapra­sza na pro­mo­cję książ­ki “Bracia” autor­stwa Anny Zemek Włodek, któ­re odbę­dzie się 22 grud­nia 2016 roku o godzi­nie 18,00 w Nowosądeckiej Małej Galerii.

2

Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego.