Promocja Albumu “SZAREK” w Starej Lubovli na Słowacji

26 listopada, 2015

Promocję Albumu “SZAREK”, któ­ra odby­ła się pod­czas wer­ni­sa­żu wysta­wy Profesora Andrzeja Szarka w Galerii “Provinćny Dom” w Starej Lubovni, uświet­ni­li Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz Primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko.

8got15got14got2

W Starej Lubovli  na wer­ni­sa­żu i pro­mo­cji Albumu poja­wi­li się goście ze Słowacji i Nowego Sącza:)10911

 

Jeszcze raz dzię­ku­je­my naszym spon­so­rom, bez któ­rych wspar­cia wyda­nie Albumu “SZAREK” nie było­by moż­li­we:)air karkowreka nswodociagimpec