Promocja filmu “Światłoczuły” o fotografie Wojciechu Migaczu

4 stycznia, 2016

Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A POSTERIORI w Nowym Sączu zapra­sza na pre­mie­ro­wy pokaz fil­mu “ŚWIATŁOCZUŁY“o foto­gra­fie Wojciechu Migaczu.

Film będzie moż­na obej­rzeć 8 stycz­nia 2016 r. (pią­tek) o godz. 17 w Sali Koncertowej Domu Gotyckiego w Nowym Sączu.

AN 1632

 

Reżyseria, sce­na­riusz: Joanna Hołda

Reżyseria, zdję­cia, mon­taż: Jacek Kurzeja

Dźwięk: Adam Leśniak

Muzyka ory­gi­nal­na: Bartłomiej Zajkowski

Lektorzy: Jacek Kurzeja, Leszek Horwath

Czas: 33 min

 

Film został zre­ali­zo­wa­ny w ramach pro­jek­tu Filmoteka Małopolska — edy­cja 2015 w kopro­duk­cji z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie.Małopolska teatr

Partnerem pro­duk­cyj­nym fil­mu było Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. LOGOTYP muzeum