WERSJA ELEKTRONICZNA ALBUMUXXV LECIE MAŁEGO FESTIWALU FORM ARTYSTYCZNYCH NOWOSĄDECKIEJ MAŁEJ GALERII

  XII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XIII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XV MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XVII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XVIII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XIX MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XX MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXI MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXIII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXIV MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Miasta Nowego Sącza.

  reka ns

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  BRACIA” — PUBLIKACJA O TRAGICZNYCH LOSACH BRACI KUCÓW

  1

  W 1944 roku Władysław Kuc, wójt Tymbarku, został ranio­ny pod­czas zama­chu na tym­bar­skim ryn­ku. Rannego prze­wie­zio­no do szpi­ta­la w Nowym Sączu, ale nie uda­ło się go ura­to­wać. W tym samym roku naj­młod­szy z bra­ci, ksiądz Edward Kuc (w latach 1924 — 1928 uczeń I Gimnazjum w Nowym Sączu), któ­ry stu­dio­wał teo­lo­gię i filo­zo­fię w Kolegium Gregorianum w Rzymie, zagi­nął bez wie­ści. Tajemnica jego śmier­ci nie zosta­ła wyja­śnio­na do dnia dzi­siej­sze­go. Przypuszcza się, że mógł zostać zabi­ty przez par­ty­zan­tów. Wojny nie prze­żył rów­nież Stanisław Kuc wię­zień obo­zów Auschwitz i Buchenwaldu, aresz­to­wa­ny za dzia­łal­ność kon­spi­ra­cyj­ną, któ­ry zgi­nął w mar­szu śmier­ci, nie­da­le­ko miej­sco­wo­ści Bernried w Niemczech. Lekarz Stefan Kuc wię­zień obo­zów Auschwitz, Mauthausen, Neuengamme, DrutteBergen-Belsen, zgi­nął tuż po zakoń­cze­niu woj­ny w poża­rze pla­ców­ki Czerwonego Krzyża pod Hanowerem, gdzie pra­co­wał, poma­ga­jąc uchodź­com. Ksiądz Michał Kuc – rek­tor kościo­ła w nowo­są­dec­kiej Dąbrówce, w 1948 roku został aresz­to­wa­ny przez UB za współ­pra­cę z par­ty­zan­ta­mi. W wię­zie­niu był tor­tu­ro­wa­ny i bar­dzo moc­no pod­upadł na zdro­wiu. Po dłu­gim poby­cie w szpi­ta­lu w Nowym Sączu zmarł w roku 1951.

  Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego.

  Małopolska

  Autorka: Anna Zemek Włodek

  Skład i opra­co­wa­nie gra­ficz­ne: Jacek Kurzeja

  Graficzne opra­co­wa­nie foto­gra­fii: Jacek Kurzeja i Dawid Listos

  Korekta: Magdalena Kroh, Dorota Puławska, Jacek Kurzeja, Joanna Hołda

  Projekt okład­ki: Andrzej Szarek

  Tłumaczenie z języ­ka nie­miec­kie­go: Magorzata Endres

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  ŚWIATŁOCZUŁY” — FILM O WIEJSKIM FOTOGRAFIE WOJCIECHU MIGACZU

  AN 1632

  Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A POSTERIORI w Nowym Sączu zre­ali­zo­wa­ło w ramach pro­jek­tu Filmoteka Małopolska — edy­cja 2015. w kopro­duk­cji z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie film pt. Światłoczuły poświę­co­ny Wojciechowi Migaczowi, rol­ni­ko­wi z Gostwicy, któ­ry na począt­ku XX wie­ku doku­men­to­wał życie wsi wła­sno­ręcz­nie wyko­na­nym apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym. Szklane nega­ty­wy i foto­gra­fie Migacza sta­no­wią dzi­siaj nie­oce­nio­ne źró­dło wie­dzy o kul­tu­rze mate­rial­nej i ducho­wej Lachów.    Małopolska

  teatr

  Partnerem pro­duk­cyj­nym fil­mu było Muzeum Okręgo­we w Nowym Sączu.

  LOGOTYP muzeum

   

  Reżyseria, sce­na­riusz: Joanna Hołda

  Reżyseria, zdję­cia, mon­taż: Jacek Kurzeja

  Dźwięk: Adam Leśniak

  Muzyka ory­gi­nal­na: Bartłomiej Zajkowski

  Lektorzy: Jacek Kurzeja, Leszek Horwath

   

  Czas: 33 min

  Więcej o Migaczu — czy­taj tutaj: http://www.muzeum.sacz.pl/49,81,Wystawa_zdjec_Wojciecha_Migacza_w_Muzeum_Lachow_Sadeckich.htm

   

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  ALBUM PRAC ARTYSTY PROFESORA ANDRZEJA SZARKA

  SZAREK

  Ogromny doro­bek arty­styczny sąde­cza­nina pro­fe­sora Andrzeja Szarka nie docze­kał się jak dotąd szer­szego opra­co­wa­nia. Wydany przez sto­wa­rzy­sze­nie A poste­riori kata­log jest pierw­szą taką pró­bą. Na pra­wie dwu­stu stro­nach zapre­zen­to­wa­li­śmy pra­ce arty­sty powsta­łe od cza­sów stu­denc­kich po dzień dzi­siej­szy. Katalog zawie­ra zdję­cia współ­cze­sne i archi­walne prac oraz akcji arty­stycz­nych.

  Andrzej Szarek - uro­dził się 17 stycz­nia 1958 roku w Nowym Sączu. Ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 roku. W latach 1980–1985 stu­dio­wał  na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 roku otrzy­mał dyplom z wyróż­nie­niem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W latach 1985–90 pre­zen­to­wał rzeź­by z gru­pą „…kim jesteś”. Jest arty­stycz­nym opie­ku­nem Nowosądeckiej Małej Galerii. Wykłada na Uniwersytecie Ślą­skim w Katowicach i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W latach 1996–2011 gościn­nie wykła­dał w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w  Nowym Sączu. W 2005 roku otrzy­mał tytuł nauko­wy, Profesor Sztuk Pięknych. W latach 2000–2008 czło­nek Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uprawia rzeź­bę, rysu­nek, pla­kat, hap­pe­ning. Zrealizował ponad 50 wystaw indy­wi­du­al­nych. Ponad 70 hap­pe­nin­gów i akcji arty­stycz­nych, oraz brał udział w ponad 100 wysta­wach zbio­ro­wych w kra­ju i za gra­ni­cą.12027814_1656242267924616_1359430902357410987_n

  str 168_169

  Wydanie kata­logu nie było­by moż­liwe bez wspar­cia finan­so­wego spon­so­rów:

   Sponsor stra­te­giczny: air karkowSponsorzy:wodociagimpec                                                           Małgorzata Endres

  w czerni

  Album zre­ali­zo­wano przy wspar­ciu finan­so­wym Urzędu Miasta Nowego Sącza:reka nsPartnerzy pro­jektu:mala galeria

  Poniżej przed­sta­wia­my kil­ka stron z wyda­ne­go Albumu:str 168_16918str 168_16927str 168_1698str 168_16914str 168_16916str 168_16925str 168_16933str 168_16935str 168_16941str 168_16941str 168_16942str 168_16946str 168_16949str 168_16966str 168_16963str 168_16964rysunki2rysunki3

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  I edy­cja ple­ner malar­sko rzeź­biar­skie­go “SZKOŁA SĄDECKA?”

  oraz

  Wernisaż wysta­wy pople­ne­ro­wej “POD PRZYKRYWKĄ”

  plakat

  Malarsko – rzeź­biar­ski ple­ner arty­stycz­ny „Szkoła sądec­ka ?” nawią­zu­je do mało­pol­skie­go malar­stwa tabli­co­we­go ery goty­ku zwa­ne­go Szkołą Sądecką.

  W XIVXV wie­ku Nowy Sącz był sil­nym ośrod­kiem gospo­dar­czym. To wła­śnie na ten czas przy­padł rów­nież okres wiel­kie­go roz­wo­ju kul­tu­ral­ne­go Sądecczyzny. Wpływy sztu­ki zachod­nio­eu­ro­pej­skiej, zwłasz­cza wło­skiej zna­la­zły tutaj podat­ny grunt.
  Do dzi­siaj może­my podzi­wiać pozo­sta­ło­ści twór­czo­ści arty­stycz­nej z tam­tych cza­sów. Słynne „Opłakiwanie” z Chomranic, tryp­tyk z Ptaszkowej, „Opłakiwanie” z Czarnego Potoku, skrzy­dła tryp­ty­ku z Nowego Sącza, to tyl­ko nie­któ­re z zacho­wa­nych przed­sta­wień mało­pol­skie­go goty­ku, któ­re są przy­kła­dem głę­bo­ko osa­dzo­nych tra­dy­cji twór­czych w naszym regio­nie.

  Podobnie jak wpły­wy wło­skie w XIV i XV wie­ku wznie­ci­ły zja­wi­sko nazy­wa­ne Szkołą Sądecką, tak i dzi­siaj uta­len­to­wa­ni ludzie podej­mu­ją pró­by wpi­sa­nia się w świa­to­we dzie­dzic­two kul­tu­ry. Twórczość arty­stycz­na powsta­ją­ca na wła­snym grun­cie, zako­rze­nio­na w tra­dy­cji, kształ­tu­ją­ca i utrwa­la­ją­ca wła­sną toż­sa­mość, jest dziś szcze­gól­nie cen­na poprzez swo­ją wyjąt­ko­wość, uni­ka­to­wość i nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter.
  Hasło „Szkoła Sądecka” to iskra, któ­ra ma real­ną szan­sę zabły­snąć i roz­pa­lić wyobraź­nię
  współ­cze­snych arty­stów, tak jak to się sta­ło na prze­ło­mie XIV i XV wie­ku, kie­dy przy­padł okres świet­no­ści miej­sco­wej sztu­ki.
  Plener malar­sko – rzeź­biar­ski oraz zor­ga­ni­zo­wa­na wysta­wa ma na celu nawią­za­nie do arty­stycz­nej tra­dy­cji Sądecczyzny,          a tym samym pod­trzy­my­wa­nie i upo­wszech­nia­nie rodzi­mej kul­tu­ry.

  Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A poste­rio­ri”, któ­re jest orga­ni­za­to­rem ple­ne­ru i wysta­wy opra­co­wa­ło rów­nież kata­log, któ­ry będzie moż­na otrzy­mać pod­czas wer­ni­sa­żu. W kata­lo­gu znaj­du­ją się wszyst­kie poka­za­ne na wysta­wie pra­ce oraz opra­co­wa­nie dr Iwony Bugajskiej-Bigos, na temat „Szkoły Sądeckiej”.

  zaproszenie

  Do udzia­łu w ple­ne­rze zosta­li zapro­sze­ni arty­ści zwią­za­ni z Sądecczyzną: Anna Horoszko, Katarzyna Szarek, Renata Szułczyńska i Jakub Stanisław Kołodziejski oraz absol­wen­ci kie­run­ku Edukacja Artystyczna w Instytucie Pedagogicznym w Nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej: Ewelina Zawiślan i Krystian Koźbiał. Opiekę arty­stycz­ną nad arty­sta­mi pod­czas trwa­nia ple­ne­ru spra­wo­wał pro­fe­sor Andrzej Szarek.
  Na wysta­wie w Galerii Sokół każ­dy z arty­stów zapre­zen­tu­je pra­cę stwo­rzo­ną pod­czas ple­ne­ru oraz jed­ną pra­cę ze swo­je­go dorob­ku. Będziemy mogli zoba­czyć rów­nież nową rzeź­bę opie­ku­na mery­to­rycz­ne­go ple­ne­ru, Karola Gąsienicy Szostaka, arty­sty rzeź­bia­rza z Zakopanego, któ­ry od kil­ku lat jest wykła­dow­cą w PWSZ w Nowym Sączu.

                  DSC_7560DSC_7584DSC_7600DSC_7590DSC_7613DSC_7644DSC_7639DSC_7651DSC_7661DSC_7664DSC_7678DSC_7679DSC_7685DSC_7608DSC_7647DSC_7670DSC_7694

   Projekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa MałopolskiegoWOJ-MALOPOL LOGO POZIOM cmyk

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Projekcja fil­mu “Cyganie Karpaccy Z Pogranicza Polsko-Słowackiego”

  oraz panel dys­ku­syj­ny

  visegradlogolubovna logoA posteriori

  Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” oraz Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli zapra­sza­ją na pro­jek­cję fil­mu doku­men­tal­no-edu­ka­cyj­ne­go pt. „Cyganie kar­pac­cy z pogra­ni­cza pol­sko-sło­wac­kie­go” oraz panel dys­ku­syj­ny na temat współ­cze­snej sytu­acji gru­py Bergitka Roma/ Cyganów gór­skich na pogra­ni­czu pol­sko-sło­wac­kim. Spotkanie popro­wa­dzi Pan Adam Bartosz.

  Spotkanie odbę­dzie się 25 kwiet­nia o godzi­nie 12.00 w Miasteczku Galicyjskim – oddzia­le Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226.

  okładka płyty

  Film został przy­go­to­wa­ny w ramach pro­jek­tu „Cyganie kar­pac­cy z pogra­ni­cza pol­sko-sło­wac­kie­go” finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

  Osoby zain­te­re­so­wa­ne otrzy­ma­niem pły­ty z fil­mem pro­si­my o kon­takt mailo­wy: [email protected] lub tele­fo­nicz­ny: +48 509 712 227.

  auto­rzy fil­mu:
  zdję­cia, mon­taż, czy­tał: Jacek Kurzeja
  sce­na­riusz, tekst: Joanna Hołda
  muzy­ka: Teresa Mirga i zespół KAŁE BAŁA
  pro­jekt gra­ficz­ny: Kaja Renkas
  tłu­ma­cze­nia: Monika Pavelcikova, Antoni Kroh

  Stowarzyszenie “A POSTERIORI” skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim oso­bom i insty­tu­cjom, któ­re pomo­gły przy reali­za­cji fil­mu.

  Szczególnie dzię­ku­je­my Romom.

  Czytaj wię­cej

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   Projekt “Bohaterowie na trud­ne cza­sy”

  Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A poste­rio­ri” reali­zu­je pro­jekt „Bohaterowie na trud­ne cza­sy”, któ­rej tema­ty­ka ma na celu przy­wró­cić i utrwa­lić w pamię­ci miesz­kań­ców Nowego Sącza boha­te­rów walk o nie­pod­le­głość i suwe­ren­ność RP.

  W ramach pro­jek­tu został wyda­ny komiks pt „Bohaterowie na trud­ne cza­sy”, któ­re­go boha­te­ro­wie – trzej sąde­cza­nie żyją­cy w pierw­szej poło­wie XX wie­ku ­ są, dzię­ki swo­im wyjąt­ko­wym czy­nom, wzo­rem postaw oby­wa­tel­skich.

  Czytaj wię­cej

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Nowy Sącz - Historia osobista

  Projekt ma na celu uka­za­nie dzie­jów mia­sta i jego roz­wo­ju (od koń­ca XIX wie­ku, czy­li rów­no­le­gle do roz­wo­ju foto­gra­fii) poprzez histo­rie ludzi z nim zwią­za­nych (oso­bi­ste przod­ków), w opar­ciu o mate­riał foto­gra­ficz­ny (ska­ny sta­rych zdjęć, pocz­tó­wek) i towa­rzy­szą­ce mu wspo­mnie­nia.

  Zamierzamy wydać album foto­gra­ficz­ny zawie­ra­ją­cy zdję­cia z rodzin­nych archi­wów sąde­czan z opi­sa­mi w for­mie wspo­mnień ich wła­ści­cie­li. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że wie­le oso­bi­stych histo­rii wzbo­ga­ci naszą wspól­ną pamięć o prze­szło­ści mia­sta. Wydanie albu­mu poprze­dzi wysta­wa ple­ne­ro­wa wybra­nych zdjęć i wspo­mnień. Będziemy je tak­że archi­wi­zo­wać i publi­ko­wać na stro­nie inter­ne­to­wej. Ponadto zor­ga­ni­zu­je­my cykl spo­tkań z boha­te­ra­mi zebra­nych histo­rii lub ich krew­ny­mi, a tak­że świad­ka­mi opi­sy­wa­nych wyda­rzeń.