statut

Statut

Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A poste­rio­ri”

uchwa­lo­ny na Zebraniu Założycielskim w dniu 19 mar­ca 2010 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie na rzecz badań i doku­men­ta­cji kul­tu­ry „A poste­rio­ri”, zwa­ne dalej Stowarzyszeniem, dzia­ła na pod­sta­wie Konstytucji RP, Ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach oraz posta­no­wień niniej­sze­go sta­tu­tu, a tak­że usta­wy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i wolon­ta­ria­cie oraz na pod­sta­wie niniej­sze­go sta­tu­tu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest praw­nie zastrze­żo­na.
 3. W kon­tak­tach zagra­nicz­nych Stowarzyszenie może posłu­gi­wać się swo­ją nazwą prze­tłu­ma­czo­ną na języ­ki obce.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest mia­sto Nowy Sącz.

§ 3

 1. Terenem dzia­ła­nia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla reali­za­cji celów sta­tu­to­wych sto­wa­rzy­sze­nie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność poza gra­ni­ca­mi kra­ju na tere­nie innych państw, z posza­no­wa­niem tam­tej­sze­go pra­wa.

§ 4

Stowarzyszenie posia­da oso­bo­wość praw­ną. Powołane jest na czas nie­okre­ślo­ny.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współ­pra­cu­je z kra­jo­wy­mi, zagra­nicz­ny­mi i mię­dzy­na­ro­do­wy­mi orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi i inny­mi insty­tu­cja­mi. Może pozo­sta­wać człon­kiem tych orga­ni­za­cji na zasa­dach peł­nej auto­no­mii.
 2. O przy­stą­pie­niu lub wystą­pie­niu z orga­ni­za­cji, o któ­rej mowa w ust.1 decy­du­je Walne Zebranie Członków bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów człon­ków zwy­czaj­nych bio­rą­cych w nim udział.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opie­ra swo­ją dzia­łal­ność na pra­cy spo­łecz­nej człon­ków.
 2. Do pro­wa­dze­nia swo­ich dzia­łań może zatrud­niać pra­cow­ni­ków oraz powo­ły­wać biu­ra.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem sto­wa­rzy­sze­nia jest:

 1. pie­lę­gno­wa­nie, roz­wój i upo­wszech­nia­nie kul­tu­ry pol­skiej, a tak­że kul­tu­ry mniej­szo­ści naro­do­wych;
 2. pre­zen­to­wa­nie wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści i wie­lo­wy­zna­nio­wo­ści regio­nu;
 3. udział w życiu spo­łecz­nym i kul­tu­ral­nym regio­nu, wspie­ra­nie ini­cja­tyw kul­tu­ral­nych;
 4. popra­wa sta­nu zacho­wa­nia zabyt­ków;
 5. pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji i dosko­na­le­nie zawo­do­we osób dzia­ła­ją­cych w sfe­rze upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry i oświa­ty;
 6. wspie­ra­nie inte­gra­cji euro­pej­skiej w zakre­sie kul­tu­ry oraz roz­wi­ja­nie kon­tak­tów i współ­pra­cy zagra­nicz­nej;
 7. wspie­ra­nie i ini­cjo­wa­nie regio­nal­nych koali­cji oraz umów o współ­pra­cy na rzecz ochro­ny dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, roz­wo­ju oraz współ­pra­cy trans gra­nicz­nej;
 8. two­rze­nie, doku­men­ta­cja i pre­zen­ta­cja sztu­ki naj­now­szej we wszyst­kich jej prze­ja­wach i aspek­tach;
 9. roz­bu­dza­nie aktyw­no­ści kul­tu­ral­nej spo­łe­czeń­stwa;
 10. pro­wa­dze­nie infor­ma­cji kul­tu­ral­nej i tury­stycz­nej regio­nu;
 11. pro­mo­wa­nie kra­jo­znaw­stwa, roz­wo­ju tury­sty­ki indy­wi­du­al­nej i gru­po­wej;
 12. współ­pra­ca z inny­mi orga­ni­za­cja­mi pożyt­ku publicz­ne­go;
 13. orga­ni­zo­wa­nie i pro­mo­wa­nie wolon­ta­ria­tu;
 14. podej­mo­wa­nie innych przed­się­wzięć zasad­nych dla reali­za­cji dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej.

§ 8

Stowarzyszenie reali­zu­je swo­je cele m.in. poprzez:

 1. pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści badaw­czej i doku­men­ta­cyj­nej zwią­za­nej z kul­tu­rą, two­rze­nie cyfro­wej bazy danych w tym zakre­sie;
 2. orga­ni­zo­wa­nie wystaw, akcji arty­stycz­nych, odczy­tów, pre­lek­cji, semi­na­riów, spo­tkań dys­ku­syj­nych, pro­jek­cji fil­mów itp.;
 3. współ­pra­cę z biu­ra­mi podró­ży, szko­ła­mi (m.in. opra­co­wy­wa­nie pro­gra­mów wycie­czek, szla­ków tema­tycz­nych, prze­wod­ni­ków, orga­ni­zo­wa­nie obsłu­gi prze­wod­nic­kiej itp.);
 4. opra­co­wy­wa­nie i wyda­wa­nie mul­ti­me­dial­nych mate­ria­łów nauko­wych, edu­ka­cyj­nych, popu­la­ry­za­tor­skich;
 5. wyda­wa­nie publi­ka­cji, ksią­żek, albu­mów, mate­ria­łów rekla­mo­wych, nagrań dźwię­ko­wych i fil­mów;
 6. pro­wa­dze­nie wła­snej stro­ny inter­ne­to­wej;
 7. uczest­nic­two w wyda­rze­niach arty­stycz­nych, festi­wa­lach, prze­glą­dach, warsz­ta­tach i innych for­mach pre­zen­ta­cji, orga­ni­zo­wa­nych w kra­ju i innych pań­stwach;
 8. współ­pra­cę z mas­sme­dia­mi;
 9. pozy­ski­wa­nie środ­ków ze skła­dek człon­kow­skich na cele sta­tu­to­we;
 10. orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu uzy­ski­wa­nie środ­ków pie­nięż­nych i rze­czo­wych od zakła­dów pra­cy, osób fizycz­nych, fun­da­cji i z innych źró­deł;
 11. orga­ni­zo­wa­nie zbió­rek publicz­nych, lote­rii i kon­kur­sów.

§ 9

 1. Stowarzyszenie pro­wa­dzi dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go na rzecz ogó­łu spo­łe­czeń­stwa.
 2. Stowarzyszenie może — na zasa­dach okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach — pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być oso­by fizycz­ne, oso­by praw­ne oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie posia­da­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej, jed­nak­że oso­ba praw­na oraz jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie posia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej może być jedy­nie człon­kiem wspie­ra­ją­cym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posia­da człon­ków:
  1. zwy­czaj­nych,
  2. wspie­ra­ją­cych,
  3. hono­ro­wych.

§ 13

 1. Członkiem zwy­czaj­nym Stowarzyszenia może zostać peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na, mają­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, będą­ca oby­wa­te­lem pol­skim lub cudzo­ziem­cem, w tym cudzo­ziem­cem nie mają­cym zamiesz­ka­nia na tere­nie RP, na pod­sta­wie pisem­nej dekla­ra­cji i opi­nii pole­ca­ją­cej dwóch człon­ków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwy­czaj­nym Stowarzyszenia może być rów­nież oso­ba mało­let­nia na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa.
 3. Członków zwy­czaj­nych przyj­mu­je w dro­dze uchwa­ły Zarząd nie póź­niej niż w cią­gu dwóch mie­się­cy od daty zło­że­nia dekla­ra­cji.

§ 14

Członkowie zwy­czaj­ni mają pra­wo:

 1. bier­ne­go i czyn­ne­go uczest­ni­cze­nia w wybo­rach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzy­sta­nia z dorob­ku i wszel­kich form dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia,
 3. udzia­łu w zebra­niach, wykła­dach oraz impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Stowarzyszenie,
 4. zgła­sza­nia wnio­sków co do dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwy­czaj­ni mają obo­wią­zek:

 1. bra­nia udzia­łu w dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia i w reali­za­cji jego celów,
 2. uczest­ni­cze­nia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. prze­strze­ga­nia sta­tu­tu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regu­lar­ne­go opła­ca­nia skła­dek.

§ 16

 1. Członkiem wspie­ra­ją­cym Stowarzyszenia może zostać oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na oraz jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie posia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, dekla­ru­ją­ca pomoc finan­so­wą, rze­czo­wą lub mery­to­rycz­ną w reali­za­cji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspie­ra­ją­cym sta­je się po zło­że­niu pisem­nej dekla­ra­cji, na pod­sta­wie uchwa­ły Zarządu pod­ję­tej nie póź­niej niż w cią­gu dwóch mie­się­cy od daty zło­że­nia dekla­ra­cji.

§ 17

 1. Członkiem hono­ro­wym Stowarzyszenia może być oso­ba fizycz­na, któ­ra wnio­sła wybit­ny wkład w dzia­łal­ność i roz­wój Stowarzyszenia lub wybit­na w dzie­dzi­nie nauki, kul­tu­ry i sztu­ki.
 2. Członkiem hono­ro­wym sta­je się po przy­ję­ciu uchwa­ły przez Walne Zebranie Członków na wnio­sek Zarządu.

§ 18

 1. Członkowie wspie­ra­ją­cy i hono­ro­wi nie posia­da­ją bier­ne­go oraz czyn­ne­go pra­wa wybor­cze­go, mogą jed­nak brać udział z gło­sem dorad­czym w sta­tu­to­wych wła­dzach Stowarzyszenia, poza tym posia­da­ją takie pra­wa jak człon­ko­wie zwy­czaj­ni.
 2. Członek wspie­ra­ją­cy ma obo­wią­zek wywią­zy­wa­nia się z zade­kla­ro­wa­nych świad­czeń, prze­strze­ga­nia sta­tu­tu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie hono­ro­wi są zwol­nie­ni z opła­ca­nia skła­dek człon­kow­skich.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu usta­je na sku­tek:
  1. dobro­wol­nej rezy­gna­cji pisem­nej z przy­na­leż­no­ści do Stowarzyszenia zło­żo­nej na ręce Zarządu;
  2. wyklu­cze­nia przez Zarząd:
   1. z powo­du nie­uspra­wie­dli­wio­ne­go zale­ga­nia z opła­tą skła­dek człon­kow­skich lub innych zobo­wią­zań, przez okres prze­kra­cza­ją­cy dwa lata,
   2. z powo­du rażą­ce­go naru­sze­nia zasad sta­tu­to­wych, nie­prze­strze­ga­nia posta­no­wień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. utra­ty praw oby­wa­tel­skich na mocy pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu;
  4. śmier­ci człon­ka lub wykre­śle­nia z wła­ści­we­go reje­stru oso­by praw­nej lub jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej nie posia­da­ją­cej oso­bo­wo­ści praw­nej, będą­cej człon­kiem wspie­ra­ją­cym.
 2. Od uchwa­ły Zarządu w spra­wie pozba­wie­nia człon­ko­stwa w Stowarzyszeniu, przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Walnego Zebrania Członków w ter­mi­nie 14 dni od daty dorę­cze­nia sto­sow­nej uchwa­ły. Odwołanie jest roz­pa­try­wa­ne na naj­bliż­szym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest osta­tecz­na.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybie­ra­ne są przez Walne Zebranie Członków w gło­so­wa­niu jaw­nym zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów. Walne Zebranie Członków może zde­cy­do­wać o prze­pro­wa­dze­niu gło­so­wa­nia taj­ne­go. Wyboru doko­nu­je się z nie­ogra­ni­czo­nej licz­by kan­dy­da­tów – człon­ków zwy­czaj­nych Stowarzyszenia, po uprzed­nim uzy­ska­niu zgo­dy każ­de­go kan­dy­da­ta.
 2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ule­gnie zmniej­sze­niu w cza­sie trwa­nia kaden­cji uzu­peł­nie­nie ich skła­du może nastą­pić w dro­dze koop­ta­cji, któ­rej doko­nu­ją pozo­sta­li człon­ko­wie orga­nu, któ­ry uległ zmniej­sze­niu.
 3. Członkowie wybra­ni do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być w każ­dym cza­sie odwo­ła­ni z waż­nych powo­dów przez Walne Zebranie Członków.

§ 22

Uchwały wszyst­kich władz Stowarzyszenia zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, przy obec­no­ści:

 1. w pierw­szym ter­mi­nie — co naj­mniej poło­wy ogól­nej licz­by upraw­nio­nych człon­ków,
 2. w dru­gim ter­mi­nie, wyzna­czo­nym w tym samym dniu 30 minut póź­niej od pierw­sze­go ter­mi­nu — bez wzglę­du na licz­bę obec­nych człon­ków, chy­ba że dal­sze posta­no­wie­nia sta­tu­tu sta­no­wią ina­czej.

§ 23

Kadencja wszyst­kich wybie­ral­nych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

Rozdział V. Walne Zebranie Członków

§ 24

 1. Najwyższą wła­dzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział bio­rą:
  1. z gło­sem sta­no­wią­cym — człon­ko­wie zwy­czaj­ni;
  2. z gło­sem dorad­czym — człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy, hono­ro­wi i zapro­sze­ni goście.
 3. O miej­scu, ter­mi­nie i porząd­ku obrad, Zarząd powia­da­mia człon­ków pisem­nie (listem pole­co­nym, faxem, mailo­wo lub smsem) co naj­mniej na 7 dni przed ter­mi­nem Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkowie zwy­czaj­ni, w przy­pad­ku nie­obec­no­ści na Walnym Zebraniu Członków, mogą upo­waż­nić na piśmie inne­go człon­ka zwy­czaj­ne­go Stowarzyszenia, do repre­zen­to­wa­nia i gło­so­wa­nia w ich imie­niu na Walnym Zebraniu Członków. W takim przy­pad­ku upo­waż­nio­ny czło­nek zwy­czaj­ny obo­wią­za­ny jest przed­sta­wić upo­waż­nie­nie prze­wod­ni­czą­ce­mu Walnego Zebrania Członków przed roz­po­czę­ciem gło­so­wa­nia.

§ 25

 1. Walne Zebranie może być zwy­czaj­ne i nad­zwy­czaj­ne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwo­łu­je Zarząd raz w roku, jako spra­woz­daw­cze, i co 4 lata, jako spra­woz­daw­czo-wybor­cze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwo­łu­je Zarząd:
  1. z wła­snej ini­cja­ty­wy,
  2. na żąda­nie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisem­ny wnio­sek co naj­mniej 1/3 ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powin­no zostać zwo­ła­ne przed upły­wem 30 dni od daty zgło­sze­nia wnio­sku lub żąda­nia i obra­do­wać nad spra­wa­mi, dla któ­rych zosta­ło zwo­ła­ne.
 5. Walne Zebranie Członków może uchwa­lić regu­la­min obrad, któ­ry szcze­gó­ło­wo okre­śli zasa­dy i tryb jego funk­cjo­no­wa­nia.
 6. W przy­pad­ku, gdy Zarząd nie zwo­ła Walnego Zebrania w ter­mi­nie okre­ślo­nym w ust. 4 niniej­sze­go para­gra­fu, Komisja Rewizyjna ma pra­wo zwo­łać Walne Zgromadzenie.

§ 26

Do kom­pe­ten­cji Walnego Zebrania Członków nale­ży:

 1. okre­śle­nie głów­nych kie­run­ków dzia­ła­nia i roz­wo­ju Stowarzyszenia;
 2. uchwa­la­nie zmian w sta­tu­cie;
 3. wybór i odwo­ły­wa­nie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych orga­nów Stowarzyszenia;
 4. udzie­la­nie abso­lu­to­rium człon­kom orga­nów Stowarzyszenia;
 5. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań władz Stowarzyszenia;
 6. uchwa­la­nie budże­tu na wnio­sek Zarządu;
 7. roz­pa­try­wa­nie odwo­łań od uchwał Zarządu;
 8. podej­mo­wa­nie uchwa­ły o roz­wią­za­niu Stowarzyszenia i prze­zna­cze­niu jego mająt­ku;
 9. podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie nada­nia god­no­ści człon­ka hono­ro­we­go;
 10. podej­mo­wa­nie uchwał we wszyst­kich spra­wach nie­za­strze­żo­nych do kom­pe­ten­cji innych władz Stowarzyszenia;
 11. usta­la­nie wyso­ko­ści skła­dek człon­kow­skich.

 

Rozdział VI. Zarząd

§ 27

 1. Prezes Zarządu wybie­ra­ny jest przez Walne Zebranie Członków
 2. Prezes Zarządu pro­po­nu­je kan­dy­da­tów na człon­ków Zarządu, w szcze­gól­no­ści V‑ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarząd jest powo­ła­ny do kie­ro­wa­nia całą dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia zgod­nie z uchwa­ła­mi Walnego Zebrania Członków i repre­zen­tu­je Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Zarząd skła­da się z 3–5 osób, spo­śród któ­rych na pierw­szym posie­dze­niu wybie­ra pre­ze­sa, wice­pre­ze­sa, sekre­ta­rza i skarb­ni­ka.
 5. Posiedzenia Zarządu odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz na kwar­tał. Posiedzenia Zarządu zwo­łu­je pre­zes. Posiedzenie Zarządu może zostać zwo­ła­ne na wnio­sek co naj­mniej 23 człon­ków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 6. Tryb pra­cy Zarząd może okre­ślić w uchwa­lo­nym przez sie­bie regu­la­mi­nie pra­cy Zarządu.

§ 28

Do kom­pe­ten­cji Zarządu nale­ży:

 1. kie­ro­wa­nie bie­żą­cą pra­cą Stowarzyszenia zgod­nie ze Statutem, uchwa­ła­mi Walnego Zebrania Członków i prze­pi­sa­mi pra­wa;
 2. zarzą­dza­nie mająt­kiem Stowarzyszenia, w tym przyj­mo­wa­nie daro­wizn, zapi­sów i spad­ków;
 3. skła­da­nie pisem­nych spra­woz­dań mery­to­rycz­nych i finan­so­wych ze swo­jej dzia­łal­no­ści Walnemu Zebraniu Członków;
 4. przy­go­to­wy­wa­nie budże­tu oraz przed­sta­wia­nie do zatwier­dze­nia Walnemu Zebraniu Członków;
 5. pla­no­wa­nie i pro­wa­dze­nie gospo­dar­ki finan­so­wej;
 6. reali­zo­wa­nie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 7. repre­zen­to­wa­nie Stowarzyszenia na zewnątrz i dzia­ła­nie w jego imie­niu;
 8. przyj­mo­wa­nie i wyklu­cza­nie człon­ków Stowarzyszenia;
 9. zwo­ły­wa­nie i przy­go­to­wa­nie posie­dzeń Walnego Zebrania Członków;
 10. zatrud­nia­nie w razie koniecz­no­ści pra­cow­ni­ków;
 11. roz­po­czę­cie i zare­je­stro­wa­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej;
 12. zare­je­stro­wa­nie sta­tu­su orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go;
 13. powo­ły­wa­nie komi­sji mery­to­rycz­nych i zespo­łów robo­czych oraz okre­śla­nie ich dzia­łań.

 

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna skła­da się z 3 osób wybie­ra­nych przez Walne Zebranie Członków spo­śród człon­ków zwy­czaj­nych Stowarzyszenia.
 2. Kandydata na człon­ka Komisji Rewizyjnej ma pra­wo zgło­sić każ­dy czło­nek zwy­czaj­ny Stowarzyszenia.
 3. Na pierw­szym posie­dze­niu, któ­re odby­wa się nie­zwłocz­nie po wybo­rach, Komisja Rewizyjna wybie­ra ze swo­je­go gro­na prze­wod­ni­czą­ce­go.
 4. Funkcji człon­ka Komisji Rewizyjnej nie moż­na łączyć z funk­cją człon­ka Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwo­łu­je prze­wod­ni­czą­cy.
 6. Tryb pra­cy Komisja Rewizyjna może okre­ślić w uchwa­lo­nym przez sie­bie regu­la­mi­nie pra­cy Komisji Rewizyjnej.

§ 30

Do kom­pe­ten­cji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nale­ży:

 1. kon­tro­la cało­kształ­tu dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia;
 2. oce­na pra­cy Zarządu, w tym corocz­nych spra­woz­dań;
 3. kon­tro­lo­wa­nie zgod­no­ści dzia­łal­no­ści Zarządu Stowarzyszenia ze Statutem, uchwa­ła­mi Walnego Zebrania i prze­pi­sa­mi powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi;
 4. skła­da­nie spra­woz­dań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oce­ną dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia i Zarządu Stowarzyszenia;
 5. wnio­sko­wa­nie o odwo­ła­nie Zarządu lub poszcze­gól­nych człon­ków Zarządu w razie jego bez­czyn­no­ści;
 6. wnio­sko­wa­nie o zwo­ła­nie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VIII. Majątek i gospodarka finansowa

§ 31

 1. Źródłami powsta­nia mająt­ku Stowarzyszenia są:
  1. skład­ki człon­kow­skie,
  2. daro­wi­zny, zapi­sy i spad­ki, środ­ki pocho­dzą­ce z ofiar­no­ści publicz­nej, ze spon­so­rin­gu,
  3. dota­cje, sub­wen­cje, udzia­ły, loka­ty,
  4. docho­dy z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej,
  5. pozo­sta­łe wpły­wy z dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej.
 2. Środki pie­nięż­ne, nie­za­leż­nie od źró­deł ich pocho­dze­nia, mogą być prze­cho­wy­wa­ne wyłącz­nie na rachun­ku ban­ko­wym Stowarzyszenia. Wpłaty gotów­ko­we win­ny być, przy uwzględ­nie­niu bie­żą­cych potrzeb, jak naj­szyb­ciej prze­ka­zy­wa­ne na te kon­ta.
 3. Stowarzyszenie pro­wa­dzi gospo­dar­kę finan­so­wą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.
 4. Decyzje w spra­wie naby­wa­nia, zby­wa­nia i obcią­ża­nia mająt­ku Stowarzyszenia podej­mu­je Zarząd, z wyłą­cze­niem spraw zastrze­żo­nych do decy­zji Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IX. Sposób reprezentacji

§ 32

 1. Stowarzyszenie na zewnątrz repre­zen­tu­je każ­dy z człon­ków Zarządu.
 2. Do zacią­ga­nia za Stowarzyszenie zobo­wią­zań finan­so­wych, zawie­ra­nia umów cywil­no-praw­nych i udzie­la­nia peł­no­moc­nictw upo­waż­nie­ni są Prezes Zarządu z dru­gim człon­kiem Zarządu, dzia­ła­ją­cy łącz­nie.

 

Rozdział X. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

 1. Uchwalenie sta­tu­tu lub jego zmia­na oraz roz­wią­za­nie Stowarzyszenia mogą być przed­mio­tem Walnego Zebrania Członków wyłącz­nie wte­dy, gdy spra­wy te zosta­ły umiesz­czo­ne w porząd­ku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawia­do­mie­nia okre­ślo­ne­go w § 22 ust. 3 nale­ży załą­czyć pro­jek­ty sto­sow­nych uchwał.
 2. Uchwałę w spra­wie zmia­ny sta­tu­tu Stowarzyszenia podej­mu­je Walne Zebranie Członków bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów, w obec­no­ści przy­naj­mniej poło­wy człon­ków upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.
 3. Uchwałę o roz­wią­za­niu Stowarzyszenia podej­mu­je Walne Zebranie Członków kwa­li­fi­ko­wa­ną więk­szo­ścią 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.
 4. Podejmując uchwa­łę o roz­wią­za­niu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków okre­śla spo­sób jego likwi­da­cji oraz prze­zna­cze­nia mająt­ku Stowarzyszenia.

 

Rozdział XI. Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 34

Postanowienia sta­tu­tu doty­czą­ce wybo­rów władz Stowarzyszenia znaj­du­ją odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie do wybo­ru pierw­szych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrze­żo­ne dla Walnego Zebrania Członków wyko­nu­je wów­czas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.

§ 35

Statut Stowarzyszenia i jego zmia­ny oraz uchwa­ły Zebrania Założycieli Stowarzyszenia wcho­dzą w życie po upra­wo­moc­nie­niu się sto­sow­ne­go posta­no­wie­nia sądu reje­stro­we­go.