media o nas

I edy­cja ple­ne­ru malar­sko rzeź­biar­skie­go “Szkoła sądec­ka?” oraz wer­ni­saż wysta­wy pople­ne­ro­wej “Pod przy­kryw­ką”

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/11513

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/niedziela-prace-szkoly-sadeckiej-w-galerii-sokol,66445#.VI76FHvuqWw

http://www.mcksokol.pl/75,13018,POD_PRZYKRYWKA__wystawa_poplenerowa.htm

http://www.dts24.pl/w‑nawiazaniu-gotyku_25830.html

https://pl-pl.facebook.com/pages/Edukacja-artystyczna-nowy‑s%C4%85cz/1402585686651461

http://www.miastons.pl/101,11686,Wernisaz_wystawy_poplenerowej__Pod_przykrywka_.htm

https://www.facebook.com/miastonowysacz/timeline?filter=3

 

GAZETA NOWOSĄDECKA

DZIENNIK POLSKI

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Numer: 1/2010, data wyda­nia: 2010-10-01

UWAGA POMYSŁ 29-09-2010

Sądeckie Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A POSTERIORI” oraz Wydawnictwo DOBRE zapra­sza­ją wszyst­kich sąde­czan do wspól­ne­go stwo­rze­nia uni­kal­nej książ­ki o Nowym Sączu. Książka, czy raczej album, któ­ry powsta­nie, będzie publi­ka­cją nie­zwy­kłą co naj­mniej z kil­ku wzglę­dów. Wydawnictwo, któ­re­go pro­jekt zro­dził się w gło­wie pre­ze­sa Stowarzyszenia “A POSTERIORI” Piotra Droździka to album, na któ­ry zło­żą się zdję­cia nigdy jesz­cze nie publi­ko­wa­ne. Współautorem książ­ki może zostać każ­dy, kto posia­da takie zdję­cia i zechce je udo­stęp­nić do publi­ka­cji. Pomysłodawcy cho­dzi o sądec­kie zdję­cia z ostat­nich 120 lat. Dlaczego aku­rat z takie­go okre­su? Bo wła­śnie od ok. 120 lat ludzie foto­gra­fu­ją.

– Chcemy zna­leźć nowe, choć prze­cież archi­wal­ne, zdję­cia Nowego Sącza, naj­chęt­niej takie, któ­re jesz­cze nigdy nie były publi­ko­wa­ne – mówi sądec­ki foto­gra­fik Piotr Droździk. – Chcemy w tej książ­ce poka­zać ludzi wpi­sa­nych w nasze mia­sto i jego histo­rię. A histo­rię tego miej­sca two­rzy­ły nie tyl­ko wiel­kie posta­ci, ale nie­mal wszy­scy, któ­rzy tu miesz­ka­li.

Pomysłodawcy chcą w książ­ce poka­zać przede wszyst­kim ludzi, ale rów­nież wyda­rze­nia, miej­sca i archi­tek­tu­rę. Według wstęp­ne­go pro­jek­tu w uni­ka­to­wym wydaw­nic­twie zamiesz­czo­nych zosta­nie ok. 250 naj­cie­kaw­szych foto­gra­fii z opi­sa­mi pocho­dzą­cy­mi od ich wła­ści­cie­li. Zdjęcia ano­ni­mo­we Stowarzyszenie spró­bu­je roz­szy­fro­wać, dojść do źró­dła foto­gra­fii i w mia­rę moż­li­wo­ści zaopa­trzyć w krót­ką histo­rię. Fotografie dla któ­rych zabrak­nie miej­sca w albu­mie, zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej sto­wa­rzy­sze­nia. Wszyscy posia­da­cze uni­ka­to­wych zdjęć, chcą­cy je udo­stęp­nić na potrze­by wydaw­nic­twa mogą się w tej spra­wie kon­tak­to­wać bez­po­śred­nio z Piotrem Droździkiem dzwo­niąc pod nume­ry tele­fo­nów: 602 529 376 i 784 056 699, redak­cją “Dobrego Tygodnika Sądeckiego”: 18 544 64 40 i 18 544 64 41 lub pisząc na adres mailo­wy: [email protected]