sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „A POSTERIORI

(za okres od maja 2010 do lutego 2011)

Stowarzyszenie na rzecz badań i doku­men­ta­cji kul­tu­ry „A poste­rio­ri” zosta­ło wpi­sa­ne do Krajowego Rejestru Sądowego w maju 2010 (nr KRS: 0000356843). Od tego momen­tu odby­ło się 16 spo­tkań zarzą­du Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy NIP i Regon, zało­ży­li kon­to ban­ko­we Stowarzyszenia, wyku­pi­li miej­sce na ser­we­rze i roz­po­czę­li pra­cę nad stro­ną www (www.aposteriori.org.pl). Zostało opra­co­wa­ne logo Stowarzyszenia, wzór papie­ru fir­mo­we­go i wizy­tó­wek. W lokal­nej pra­sie („Dobry Tygodnik Sądecki”) uka­za­ła się infor­ma­cja o zawią­za­niu się Stowarzyszenia. Pozyskaliśmy kil­ku dar­czyń­ców, a tak­że pierw­sze­go part­ne­ra – Nowosądecką Małą Galerię, któ­rej sie­dzi­ba zosta­ła nam udo­stęp­nio­na jako miej­sce spo­tkań.

Rozpoczęliśmy pra­cę nad pierw­szym pro­jek­tem Stowarzyszenia p.n. „Nowy Sącz – histo­ria oso­bi­sta”, w któ­rym zamie­rza­my poka­zać histo­rię Nowego Sącza poprzez foto­gra­fie i oso­bi­ste histo­rie udo­stęp­nio­ne przez miesz­kań­ców mia­sta. Opracowaliśmy mate­ria­ły pro­mu­ją­ce akcję (ulot­ka, pla­kat), a tak­że wzo­ry doku­men­tów (daro­wi­zna pie­nięż­na, zezwo­le­nie na wyko­rzy­sta­nie prze­ka­za­nych mate­ria­łów – foto­gra­fii, pocz­tó­wek itp.), nawią­za­li­śmy kon­takt z oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi współ­pra­cą przy pro­jek­cie, pozy­ska­li pierw­sze mate­ria­ły. W celu pozy­ska­nia dota­cji na reali­za­cję pro­jek­tu, w stycz­niu b.r. zło­ży­li­śmy wnio­sek do otwar­te­go kon­kur­su ofert dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, ogło­szo­ne­go przez Urzędu Miasta Nowego Sącza. Ponieważ wnio­sek nie został zaak­cep­to­wa­ny, reali­zu­jąc pro­jekt będzie­my opie­ra­li wyłącz­nie na wła­snych środ­kach (w tym uzy­ska­nych daro­wi­znach) oraz pomo­cy wolon­ta­riu­szy i przy­ja­znych nam osób i insty­tu­cji. Nie mniej jed­nak, uzy­ska­li­śmy zgo­dę Urzędu Miasta na orga­ni­za­cję w ramach pro­jek­tu wysta­wy na pły­cie Rynku, ponad­to Miasto obję­ło naszą akcję patro­na­tem.

Jako zaczą­tek cyfro­wych kolek­cji, któ­re, wraz z syl­wet­ka­mi miej­sco­wych kolek­cjo­ne­rów, zamie­rza­my pre­zen­to­wać na stro­nach inter­ne­to­wych Stowarzyszenia, Wacław Lechowicz opra­co­wał wła­sną kolek­cję krat pocz­to­wych z wido­ka­mi Nowego Sącza.

Anna Zemek Włodek, sekre­tarz Stowarzyszenia, wzię­ła udział w szko­le­niu fun­dra­isin­go­wym orga­ni­zo­wa­nym przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Od grud­nia 2010 r. repre­zen­tu­je Stowarzyszenie na spo­tka­niach sądec­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych poświę­co­nych pro­mo­wa­niu dobro­czyn­no­ści. Spotkania te odby­wa­ją się pod robo­czą nazwą „Podaj dalej” i bio­rą w nich udział przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji: Sursum Corda, Mada, Fundacja im. dr Jerzego Masiora, Stopil, Nadzieja i Sądeckie Hospicjum. Pierwszym efek­tem tej współ­pra­cy będzie wspól­na wysta­wa na temat filan­tro­pii, pro­mu­ją­ca rów­nież Stowarzyszenie „A poste­rio­ri”, któ­ra odbę­dzie się na prze­ło­mie mar­ca i kwiet­nia b.r.

W naj­bliż­szym cza­sie, nasze dzia­ła­nia będą kon­cen­tro­wa­ły się przede wszyst­kim na:

  • pozy­ski­wa­niu mate­ria­łów do Projektu ( foto­gra­fii, zapi­sów roz­mów z oso­ba­mi któ­rych histo­rie będą pre­zen­to­wa­ne w ramach Projektu itd.), ich „obrób­ki” i archi­wi­za­cji,
  • akcji pro­mo­cyj­nej Projektu,
  • poszu­ki­wa­niu spon­so­rów i dar­czyń­ców, któ­rzy mogli­by wspo­móc finan­so­wo naszą ini­cja­ty­wę

W celu usys­te­ma­ty­zo­wa­nia pla­no­wa­nych dzia­łań przy­ję­ty został sto­sow­ny har­mo­no­gram, okre­śla­ją­cy poszcze­gól­ne eta­py Projektu i ich ramy cza­so­we.