statut

Statut

Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A posteriori”

uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 19 marca 2010 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie na rzecz badań i dokumentacji kultury „A posteriori”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Konstytucji RP, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu, a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust.1 decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych biorących w nim udział.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie kultury polskiej, a także kultury mniejszości narodowych;
 2. prezentowanie wielokulturowości i wielowyznaniowości regionu;
 3. udział w życiu społecznym i kulturalnym regionu, wspieranie inicjatyw kulturalnych;
 4. poprawa stanu zachowania zabytków;
 5. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze upowszechniania kultury i oświaty;
 6. wspieranie integracji europejskiej w zakresie kultury oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej;
 7. wspieranie i inicjowanie regionalnych koalicji oraz umów o współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju oraz współpracy trans granicznej;
 8. tworzenie, dokumentacja i prezentacja sztuki najnowszej we wszystkich jej przejawach i aspektach;
 9. rozbudzanie aktywności kulturalnej społeczeństwa;
 10. prowadzenie informacji kulturalnej i turystycznej regionu;
 11. promowanie krajoznawstwa, rozwoju turystyki indywidualnej i grupowej;
 12. współpraca z innymi organizacjami pożytku publicznego;
 13. organizowanie i promowanie wolontariatu;
 14. podejmowanie innych przedsięwzięć zasadnych dla realizacji działalności statutowej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej związanej z kulturą, tworzenie cyfrowej bazy danych w tym zakresie;
 2. organizowanie wystaw, akcji artystycznych, odczytów, prelekcji, seminariów, spotkań dyskusyjnych, projekcji filmów itp.;
 3. współpracę z biurami podróży, szkołami (m.in. opracowywanie programów wycieczek, szlaków tematycznych, przewodników, organizowanie obsługi przewodnickiej itp.);
 4. opracowywanie i wydawanie multimedialnych materiałów naukowych, edukacyjnych, popularyzatorskich;
 5. wydawanie publikacji, książek, albumów, materiałów reklamowych, nagrań dźwiękowych i filmów;
 6. prowadzenie własnej strony internetowej;
 7. uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, festiwalach, przeglądach, warsztatach i innych formach prezentacji, organizowanych w kraju i innych państwach;
 8. współpracę z massmediami;
 9. pozyskiwanie środków ze składek członkowskich na cele statutowe;
 10. organizowanie działań mających na celu uzyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od zakładów pracy, osób fizycznych, fundacji i z innych źródeł;
 11. organizowanie zbiórek publicznych, loterii i konkursów.

§ 9

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.
 2. Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednakże osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym zamieszkania na terenie RP, na podstawie pisemnej deklaracji i opinii polecającej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba małoletnia na zasadach określonych w przepisach prawa.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wybitna w dziedzinie nauki, kultury i sztuki.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 18

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa lata,
   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  4. śmierci członka lub wykreślenia z właściwego rejestru osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej członkiem wspierającym.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Wyboru dokonuje się z nieograniczonej liczby kandydatów – członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody każdego kandydata.
 2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 3. Członkowie wybrani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być w każdym czasie odwołani z ważnych powodów przez Walne Zebranie Członków.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 23

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

Rozdział V. Walne Zebranie Członków

§ 24

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków pisemnie (listem poleconym, faxem, mailowo lub smsem) co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkowie zwyczajni, w przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu Członków, mogą upoważnić na piśmie innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, do reprezentowania i głosowania w ich imieniu na Walnym Zebraniu Członków. W takim przypadku upoważniony członek zwyczajny obowiązany jest przedstawić upoważnienie przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków przed rozpoczęciem głosowania.

§ 25

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad, który szczegółowo określi zasady i tryb jego funkcjonowania.
 6. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian w statucie;
 3. wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia;
 4. udzielanie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 6. uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego;
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Rozdział VI. Zarząd

§ 27

 1. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków
 2. Prezes Zarządu proponuje kandydatów na członków Zarządu, w szczególności V-ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Zarząd składa się z 3-5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek co najmniej 23 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 6. Tryb pracy Zarząd może określić w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Zarządu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków i przepisami prawa;
 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków;
 3. składanie pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
 4. przygotowywanie budżetu oraz przedstawianie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków;
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 6. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 9. zwoływanie i przygotowanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków;
 10. zatrudnianie w razie konieczności pracowników;
 11. rozpoczęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej;
 12. zarejestrowanie statusu organizacji pożytku publicznego;
 13. powoływanie komisji merytorycznych i zespołów roboczych oraz określanie ich działań.

 

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Kandydata na członka Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłosić każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 3. Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 4. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 6. Tryb pracy Komisja Rewizyjna może określić w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań;
 3. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu Stowarzyszenia ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami powszechnie obowiązującymi;
 4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VIII. Majątek i gospodarka finansowa

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. pozostałe wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IX. Sposób reprezentacji

§ 32

 1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje każdy z członków Zarządu.
 2. Do zaciągania za Stowarzyszenie zobowiązań finansowych, zawierania umów cywilno-prawnych i udzielania pełnomocnictw upoważnieni są Prezes Zarządu z drugim członkiem Zarządu, działający łącznie.

 

Rozdział X. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział XI. Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 34

Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.

§ 35

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli Stowarzyszenia wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.