IV Forum Organizacji Pozarządowych

18 maja, 2012

W 2011 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A poste­rio­ri”, we współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi sku­pio­ny­mi w gru­pie ini­cja­tyw­nej „Spichlerze Dobroci” było orga­ni­za­to­rem IV Forum Organizacji Pozarządowych, któ­re odby­ło się 9 grud­nia 2011 roku w sali repre­zen­ta­cyj­nej ratu­sza w Nowym Sączu.

Tematem prze­wod­nim Forum był „Wolontariat jako jeden z klu­czo­wych wymia­rów aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej i demo­kra­cji”.

Gościem spe­cjal­nym był Profesor Jerzy Hausner, któ­ry wygło­sił wykład pt. „Organizacje poza­rzą­do­we oraz eko­no­mia spo­łecz­na jako czyn­nik roz­wo­ju”.

Wprowadzenie do dys­ku­sji pt „Organizacje poza­rzą­do­we part­ne­rem samo­rzą­dów” wygło­sił Leszek Zegzda, rad­ny Województwa Małopolskiego. W pane­lu dys­ku­syj­nym, obok Profesora Hausnera i Leszka Zegzdy, udział wzię­li Alicja Derkowska, pre­zes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, Marta Mordarska, peł­no­moc­nik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. spo­łecz­nych oraz Jan Pamuła, pre­zes Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie. Panel popro­wa­dził Wojciech Molendowicz.

Tradycyjnie już pod­czas Forum Bożena Jawor, wice­pre­zy­dent Miasta Nowego Sącza wrę­czy­ła Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróż­nia­ją­cej się orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej, któ­rą w tym roku przy­zna­no Sądeckiemu Hospicjum. Ponadto Mieczysław Kaczwiński został wyróż­nio­ny nagro­dą dla lide­ra dzia­łal­no­ści pro publi­co bono, za zaan­ga­żo­wa­nie w powsta­nie Sądeckiego Hospicjum oraz ple­bi­scyt Ziarnko Gorczycy, któ­re­go jest pomy­sło­daw­cą.

Elementem Forum było bada­nie poten­cja­łu i aktyw­no­ści orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, zre­ali­zo­wa­ne poprzez prze­pro­wa­dze­nie bada­nia ankie­to­we­go, w śro­do­wi­sku sądec­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w obsza­rach wolon­ta­ria­tu i współ­pra­cy part­ner­skiej oraz współ­pra­cy z samo­rzą­dem. Wyniki bada­nia zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w opra­co­wa­niu pt. „Diagnoza obsza­rów współ­pra­cy sądec­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych”.

Projekt został reali­zo­wa­ny pod hono­ro­wym patro­na­tem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, przy wspar­ciu finan­so­wym Miasta Nowego Sącza.

Do pobra­nia wyni­ki bada­nia:

Diagnoza obsza­rów wspól­pra­cy sądec­kich orga­ni­za­cji pozarządowych‑1

tekst — Anna Zemek Włodek