ALBUM PRAC ARTYSTY PROFESORA ANDRZEJA SZARKASZAREK

30 października, 2015

ALBUM PRAC ARTYSTY PROFESORA ANDRZEJA SZARKA

SZAREK

ulotka

10 wrze­śnia 2015 w Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu odby­ła się pro­mo­cja Albumu “SZAREK”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri”, któ­re jest wydaw­cą Albumu dzię­ku­je wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do jego powsta­nia.
Pan Profesor Andrzej Szarek zamie­ścił na stro­nach Albumu podzię­ko­wa­nie oso­bom, któ­re mia­ły szcze­gól­ny wkład w jego powsta­nie. Są wśród nich men­to­rzy i przy­ja­cie­le Profesora — prof. Kucz, prof. Fober i prof Juruś, a tak­że oso­by, któ­re zaan­ga­żo­wa­ły swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści w wyda­nie albu­mu: Renata Szułczyńska, Anna Zemek Włodek, Katarzyna Szarek, Jacek Kurzeja oraz Piotr Droździk:)1302_2015_AS Katalog Calosc_p1-100,105-_mA92Rl3TPodczas pro­mo­cji zapro­sze­ni goście otrzy­ma­li egzem­pla­rze Albumu:)

Autorem poniż­szych zdjęć jest Adrian Maraś:

978654321

Autorem poniż­szych zdjęć jest Wacław Lechowicz:

512028942_1139440332736098_1483283835_n12042191_1139440349402763_733830839_n12016612_1139440359402762_2045478909_n12047445_1139440362736095_1002151603_n12048521_1139440366069428_339467509_n12026576_1139440336069431_407532647_n13781011

Dziękujemy Wszystkim któ­rzy zaszczy­ci­li nas swo­ją obec­no­ścią na pro­mo­cji Albumu “SZAREK”:)

Czas na przed­sta­wie­nie naszych spon­so­rów bez któ­rych wyda­nie Albumu SZAREK było­by nie­moż­li­we.

Na począ­tek Airport Kraków, któ­ry jest naszym spon­so­rem stra­te­gicz­nym:) Bardzo dzię­ku­je­my Panu Prezesowi Janowi Pamule

air karkowBardzo dzię­ku­je­my za oka­za­ne wspar­cie Panu Prezesowi Sądeckich Wodociągów Januszowi Adamkowi oraz Wiceprezesowi Krzysztofowi Głucowi

wodociagi

Dziękujemy rów­nież Panu Prezesowi MPEC w Nowym Sączu Piotrowi Polkowi

mpec

Dziękujemy Pani Małgorzacie Endres za sfi­nan­so­wa­nie pro­mo­cji Albumu “SZAREK”, któ­ra odby­ła się 10 wrze­śnia 2015 roku w Nowosądeckiej Małej Galeriiw czerni

Album SZAREK został wyda­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Miasta Nowego Sącza. Dziękujemy za pomoc Panu Józefowi Kantorowi — dyrek­to­ro­wi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza.reka nsDziękujemy dyrek­tor Nowosądeckiej Małej Galerii Alicji Hebdzie za życz­li­wość i pomoc w reali­za­cji naszych pro­jek­tów. mala galeria