I EDYCJA PLENERU MALARSKO RZEŹBIARSKIEGO “SZKOŁA SĄDECKA” ORAZ WERNISAŻ POPLENEROWEJ WYSTAWYPOD PRZYKRYWKĄ”

15 grudnia, 2014

Wernisaż wysta­wy pople­ne­ro­wej “Pod przy­kryw­ką”

Mamy wiel­ki zaszczyt zapro­sić na wer­ni­saż wysta­wy pople­ne­ro­wej “Pod przy­kryw­ką”,

któ­ra odbę­dzie się w Galerii Sokół 24 listo­pa­da 2014 roku o godzi­nie 18,00.

10547768_785462404823510_3289720259831140175_o
Wystawa będzie zakoń­cze­niem pro­jek­tu “Szkoła sądec­ka?” zre­ali­zo­wa­ne­go przez Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury “A poste­rio­ri”.

Jest to pierw­sza edy­cja rzeź­biar­sko — malar­skie­go ple­ne­ru, mamy więc nadzie­ję, że w przy­szło­ści będzie­my z powo­dze­niem reali­zo­wać jego kolej­ne odsło­ny.

Projekt zre­ali­zo­wa­no przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego.