Projekcja filmu “Cyganie Karpaccy z Pogranicza Polsko-Słowackiego” oraz panel dyskusyjny

9 kwietnia, 2014

visegradlogolubovna logo

Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” oraz Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli zapra­sza­ją na pro­jek­cję fil­mu doku­men­tal­no-edu­ka­cyj­ne­go pt. „Cyganie kar­pac­cy z pogra­ni­cza pol­sko-sło­wac­kie­go” oraz panel dys­ku­syj­ny na temat współ­cze­snej sytu­acji gru­py Bergitka Roma/ Cyganów gór­skich na pogra­ni­czu pol­sko-sło­wac­kim. Spotkanie popro­wa­dzi Pan Adam Bartosz.

Spotkanie odbę­dzie się 25 kwiet­nia o godzi­nie 12.00 w Miasteczku Galicyjskim – oddzia­le Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226.

Film został przy­go­to­wa­ny w ramach pro­jek­tu „Cyganie kar­pac­cy z pogra­ni­cza pol­sko-sło­wac­kie­go” finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Partner pro­jek­tu: Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli — http://www.muzeumsl.sk/projekty-z-eu/

okładka płyty