V Forum Organizacji Pozarządowych

1 stycznia, 2013

Rok 2012 został ogło­szo­ny Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to czas, któ­ry pozwa­la dostrzec, że żyje­my coraz dłu­żej, a sta­rze­ją­ce się spo­łe­czeń­stwo sta­wia przed nami nowe wyzwa­nia. Ideą Roku Seniora jest pod­ję­cie takich dzia­łań, któ­re pozwo­lą ludziom star­szym żyć aktyw­nie, dzie­lić się swo­im doświad­cze­niem odgry­wa­jąc istot­ną rolę w życiu spo­łecz­no­ści lokal­nej. W związ­ku z tym tema­tem prze­wod­nim Forum było wska­za­nie na ogrom­ną rolę, jaką odgry­wa­ją senior­skie orga­ni­za­cje samo­po­mo­co­we oraz pro­mo­cja ini­cja­tyw na rzecz osób powy­żej 55. roku życia, a tak­że zwró­ce­nie uwa­gi opi­nii publicz­nej na wkład, jaki do spo­łe­czeń­stwa wno­szą oso­by star­sze.

Gościem tego­rocz­ne­go forum był wybit­ny histo­ryk sztu­ki i eko­no­mi­sta prof. Jacek Purchla, zało­ży­ciel i dyrek­tor Międzynarodowego Centrum Kultury, któ­ry wygło­sił wykład “Kapitał spo­łecz­ny, a dzie­dzic­two kul­tu­ro­we”.

Tradycyjnie już pod­czas Forum wrę­czo­na zosta­ła Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróż­nia­ją­cej się orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej lub lide­ra dzia­łal­no­ści pro publi­co bono. Laureatem tego­rocz­nej Nagrody zosta­ła Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza przy OSP Nowy Sącz Biegonice. Pamiątkową sta­tu­et­kę z rąk wice­pre­zy­den­ta Jerzego Gwiżdża ode­brał Mirosław Pulit, dowód­ca sek­cji.
Pani Anna Oleksy, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia “Przyjaciele Serca i Życia”, zosta­ła wyróż­nio­na w kate­go­rii lider pro publi­co bono.