Bławat Polski

18 czerwca, 2011

Jedną z pierw­szych osób, któ­ra odpo­wie­dzia­ła na apel Stowarzyszenia jest Wojciech Żytkowicz, któ­ry udo­stęp­nił zdję­cia z rodzin­ne­go albu­mu przed­sta­wia­ją­ce daw­ny sklep bła­wat­ny przy miej­skim ryn­ku w Nowym Sączu. Jego rodzi­na spro­wa­dzi­ła się do Nowego Sącza z Poznania w 1937 roku. Dziadek Zygmunt Mikołajewski i jego wspól­nik Józef Schumacher pra­co­wa­li w han­dlu w Poznaniu. Kongregacje kupiec­kie wspo­ma­ga­ły zain­te­re­so­wa­nych pro­wa­dze­niem inte­re­su na tere­nie Małopolski.

W takich wła­śnie oko­licz­no­ściach powstał Bławat Polski, w latach 30. jeden z więk­szych skle­pów w Nowym Sączu. Jego sie­dzi­ba znaj­do­wa­ła się przy ul. Jagiellońskiej, na par­te­rze kamie­ni­cy Ritterów. Po woj­nie wszyst­kie więk­sze pry­wat­ne skle­py zosta­ły prze­ję­te przez komu­ni­stycz­ny rząd i dla­te­go Bławat został zli­kwi­do­wa­ny. Ale Józef Schumacher pro­wa­dził jesz­cze skle­pik z galan­te­rią przy Jagiellońskiej. Zmarł w 1984 r. Zygmunt Mikołajewski zaś w 1986. W rodzin­nym albu­mie zacho­wa­ło się kil­ka zdjęć skle­pu i nie­sa­mo­wi­tych przed­wo­jen­nych wystaw tema­tycz­nych np. dni morza.

Zdjęcia z archi­wum Wojciecha Żytkowicza.