Dobroczynność — podaj dalej

21 marca, 2011

Siedem sądec­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych zawią­za­ło koali­cję na rzecz pro­pa­go­wa­nia dobro­czyn­no­ści. Chcą razem pro­mo­wać filan­tro­pię, wzmac­niać spo­łecz­ną aktyw­ność miesz­kań­ców i uświa­da­miać, że poma­ga­nie daje radość i przy­jem­ność. Symbolicznie chcą do tego zachę­cać roz­da­jąc prze­chod­niom w pierw­szym dniu wio­sny po dwa cia­stecz­ka z pozdro­wie­niem i hasłem: “dobro­czyn­ność — podaj dalej”. Jedno z cia­ste­czek jest dla obda­ro­wy­wa­ne­go prze­chod­nia, zaś dru­gie ma on poda­ro­wać innej oso­bie. Dzięki temu przy­jem­ne odczu­cia sta­ną się doświad­cze­niem dwóch osób: dar­czyń­cy i obda­ro­wa­ne­go. Temu wła­śnie poświę­co­ny jest dzi­siej­szy hap­pe­ning połą­czo­ny z inau­gu­ra­cją wysta­wy ple­ne­ro­wej “Dobroczynność — podaj dalej”.

Wspólny front na rzecz pro­mo­wa­nia dobro­czyn­no­ści pod nazwą “Spichlerze dobro­ci” zawią­za­ły: Fundacja im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu wspie­ra­ją­ca uta­len­to­wa­ną arty­stycz­nie mło­dzież, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA świad­czą­ca pomoc oso­bom dotknię­tym auty­zmem i ich rodzi­nom, Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A POSTERIORI, któ­re­go celem jest stwo­rze­nie archi­wum cyfro­we­go prze­mi­ja­ją­cej histo­rii i kul­tu­ry nasze­go mia­sta i regio­nu, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych STOPIL wspie­ra­ją­ce oso­by bez­ro­bot­ne, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo NADZIEJA, zaj­mu­ją­ce się reha­bi­li­ta­cją i opie­ką nad nie­peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi i mło­dzie­żą, Stowarzyszenie SURSUM CORDA poma­ga­ją­ce dzie­ciom przez rato­wa­nie ich życia oraz zaj­mu­ją­ce się orga­ni­za­cją wolon­ta­ria­tu i Towarzystwo Przyjaciół Chorych SĄDECKIE HOSPICJUM spo­łecz­nie budu­ją­ce hospi­cjum.

Organizacje chcą poka­zać, co robią dla nasze­go regio­nu. Pragną współ­pra­co­wać, dzie­lić się doświad­cze­nia­mi i zwięk­sza­jąc spo­łecz­ne zaufa­nie budo­wać wyso­kie stan­dar­dy. Wspólnym gło­sem zachę­ca­ją do mądrej, świa­do­mej dobro­czyn­no­ści. Aby włą­czyć się w dzia­ła­nia orga­ni­za­cji i zostać dobro­czyń­cą moż­na je wspo­móc finan­so­wo bądź zacząć dzia­łać dzie­ląc się swo­im cza­sem, wie­dzą i doświad­cze­niem. O tym, że do dobro­czyn­no­ści dłu­go zachę­cać nie trze­ba świad­czy posta­wa Wincentego Żygadły, któ­ry upiekł cia­stecz­ka pro­mu­ją­ce akcję sądec­kich orga­ni­za­cji, Wojciecha Krupy z agen­cji rekla­my Apeiron, któ­ry pomógł przy­go­to­wać pro­jekt wysta­wy oraz Ernesta Bąka z agen­cji ReniArt, któ­ry bez­in­te­re­sow­nie wyko­nał wydru­ki foto­gra­mów.

Grupa “Spichlerze dobro­ci” spo­ty­ka się od poło­wy 2010 r. Pierwsza wspól­na ini­cja­ty­wa to wysta­wa na nowo­są­dec­kim ryn­ku, czyn­na w dniach 21 mar­ca — 8 kwiet­nia, pod tytu­łem “Dobroczynność — podaj dalej”.