WERSJA ELEKTRONICZNA ALBUMU ” XXV LECIE MAŁEGO FESTIWALU FORM ARTYSTYCZNYCH NOWOSĄDECKIEJ MAŁEJ GALERII”

  XII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XIII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XV MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XVII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XVIII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XIX MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XX MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXI MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXIII MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  XXIV MAŁY FESTIWAL FORM ARTYSTYCZNYCH

   

  Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

  reka ns

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  „BRACIA” – PUBLIKACJA O TRAGICZNYCH LOSACH BRACI KUCÓW

  1

  W 1944 roku Władysław Kuc, wójt Tymbarku, został raniony podczas zamachu na tymbarskim rynku. Rannego przewieziono do szpitala w Nowym Sączu, ale nie udało się go uratować. W tym samym roku najmłodszy z braci, ksiądz Edward Kuc (w latach 1924 – 1928 uczeń I Gimnazjum w Nowym Sączu), który studiował teologię i filozofię w Kolegium Gregorianum w Rzymie, zaginął bez wieści. Tajemnica jego śmierci nie została wyjaśniona do dnia dzisiejszego. Przypuszcza się, że mógł zostać zabity przez partyzantów. Wojny nie przeżył również Stanisław Kuc więzień obozów Auschwitz i Buchenwaldu, aresztowany za działalność konspiracyjną, który zginął w marszu śmierci, niedaleko miejscowości Bernried w Niemczech. Lekarz Stefan Kuc więzień obozów Auschwitz, Mauthausen, Neuengamme, DrutteBergen-Belsen, zginął tuż po zakończeniu wojny w pożarze placówki Czerwonego Krzyża pod Hanowerem, gdzie pracował, pomagając uchodźcom. Ksiądz Michał Kuc – rektor kościoła w nowosądeckiej Dąbrówce, w 1948 roku został aresztowany przez UB za współpracę z partyzantami. W więzieniu był torturowany i bardzo mocno podupadł na zdrowiu. Po długim pobycie w szpitalu w Nowym Sączu zmarł w roku 1951.

  Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

  Małopolska

  Autorka: Anna Zemek Włodek

  Skład i opracowanie graficzne: Jacek Kurzeja

  Graficzne opracowanie fotografii: Jacek Kurzeja i Dawid Listos

  Korekta: Magdalena Kroh, Dorota Puławska, Jacek Kurzeja, Joanna Hołda

  Projekt okładki: Andrzej Szarek

  Tłumaczenie z języka niemieckiego: Magorzata Endres

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  „ŚWIATŁOCZUŁY” – FILM O WIEJSKIM FOTOGRAFIE WOJCIECHU MIGACZU

  AN 1632

  Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A POSTERIORI w Nowym Sączu zrealizowało w ramach projektu Filmoteka Małopolska – edycja 2015. w koprodukcji z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie film pt. Światłoczuły poświęcony Wojciechowi Migaczowi, rolnikowi z Gostwicy, który na początku XX wieku dokumentował życie wsi własnoręcznie wykonanym aparatem fotograficznym. Szklane negatywy i fotografie Migacza stanowią dzisiaj nieocenione źródło wiedzy o kulturze materialnej i duchowej Lachów.    Małopolska

  teatr

  Partnerem produkcyjnym filmu było Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

  LOGOTYP muzeum

   

  Reżyseria, scenariusz: Joanna Hołda

  Reżyseria, zdjęcia, montaż: Jacek Kurzeja

  Dźwięk: Adam Leśniak

  Muzyka oryginalna: Bartłomiej Zajkowski

  Lektorzy: Jacek Kurzeja, Leszek Horwath

   

  Czas: 33 min

  Więcej o Migaczu – czytaj tutaj: http://www.muzeum.sacz.pl/49,81,Wystawa_zdjec_Wojciecha_Migacza_w_Muzeum_Lachow_Sadeckich.htm

   

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  ALBUM PRAC ARTYSTY PROFESORA ANDRZEJA SZARKA

  „SZAREK”

  Ogromny doro­bek arty­styczny sąde­cza­nina pro­fe­sora Andrzeja Szarka nie docze­kał się jak dotąd szer­szego opra­co­wa­nia. Wydany przez sto­wa­rzy­sze­nie A poste­riori kata­log jest pierw­szą taką próbą. Na pra­wie dwu­stu stro­nach zapre­zen­to­wa­li­śmy prace arty­sty powstałe od cza­sów stu­denc­kich po dzień dzi­siej­szy. Katalog zawiera zdję­cia współ­cze­sne i archi­walne prac oraz akcji artystycznych.

  Andrzej Szarek – uro­dził się 17 stycz­nia 1958 roku w Nowym Sączu. Ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 roku. W latach 1980–1985 stu­dio­wał  na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 roku otrzy­mał dyplom z wyróż­nie­niem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W latach 1985–90 pre­zen­to­wał rzeźby z grupą „…kim jesteś”. Jest arty­stycz­nym opie­ku­nem Nowosądeckiej Małej Galerii. Wykłada na Uniwersytecie Ślą­skim w Katowicach i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W latach 1996–2011 gościn­nie wykła­dał w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w  Nowym Sączu. W 2005 roku otrzy­mał tytuł naukowy, Profesor Sztuk Pięknych. W latach 2000–2008 czło­nek Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uprawia rzeźbę, rysu­nek, pla­kat, hap­pe­ning. Zrealizował ponad 50 wystaw indy­wi­du­al­nych. Ponad 70 hap­pe­nin­gów i akcji arty­stycz­nych, oraz brał udział w ponad 100 wysta­wach zbio­ro­wych w kraju i za granicą.12027814_1656242267924616_1359430902357410987_n

  str 168_169

  Wydanie kata­logu nie byłoby moż­liwe bez wspar­cia finan­so­wego sponsorów:

   Sponsor stra­te­giczny: air karkowSponsorzy:wodociagimpec                                                           Małgorzata Endres

  w czerni

  Album zre­ali­zo­wano przy wspar­ciu finan­so­wym Urzędu Miasta Nowego Sącza:reka nsPartnerzy pro­jektu:mala galeria

  Poniżej przedstawiamy kilka stron z wydanego Albumu:str 168_16918str 168_16927str 168_1698str 168_16914str 168_16916str 168_16925str 168_16933str 168_16935str 168_16941str 168_16941str 168_16942str 168_16946str 168_16949str 168_16966str 168_16963str 168_16964rysunki2rysunki3

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  I edycja plener malarsko rzeźbiarskiego „SZKOŁA SĄDECKA?”

  oraz

  Wernisaż wystawy poplenerowej „POD PRZYKRYWKĄ”

  plakat

  Malarsko – rzeźbiarski plener artystyczny „Szkoła sądecka ?” nawiązuje do małopolskiego malarstwa tablicowego ery gotyku zwanego Szkołą Sądecką.

  W XIV – XV wieku Nowy Sącz był silnym ośrodkiem gospodarczym. To właśnie na ten czas przypadł również okres wielkiego rozwoju kulturalnego Sądecczyzny. Wpływy sztuki zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza włoskiej znalazły tutaj podatny grunt.
  Do dzisiaj możemy podziwiać pozostałości twórczości artystycznej z tamtych czasów. Słynne „Opłakiwanie” z Chomranic, tryptyk z Ptaszkowej, „Opłakiwanie” z Czarnego Potoku, skrzydła tryptyku z Nowego Sącza, to tylko niektóre z zachowanych przedstawień małopolskiego gotyku, które są przykładem głęboko osadzonych tradycji twórczych w naszym regionie.

  Podobnie jak wpływy włoskie w XIV i XV wieku wznieciły zjawisko nazywane Szkołą Sądecką, tak i dzisiaj utalentowani ludzie podejmują próby wpisania się w światowe dziedzictwo kultury. Twórczość artystyczna powstająca na własnym gruncie, zakorzeniona w tradycji, kształtująca i utrwalająca własną tożsamość, jest dziś szczególnie cenna poprzez swoją wyjątkowość, unikatowość i niepowtarzalny charakter.
  Hasło „Szkoła Sądecka” to iskra, która ma realną szansę zabłysnąć i rozpalić wyobraźnię
  współczesnych artystów, tak jak to się stało na przełomie XIV i XV wieku, kiedy przypadł okres świetności miejscowej sztuki.
  Plener malarsko – rzeźbiarski oraz zorganizowana wystawa ma na celu nawiązanie do artystycznej tradycji Sądecczyzny,          a tym samym podtrzymywanie i upowszechnianie rodzimej kultury.

  Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A posteriori”, które jest organizatorem pleneru i wystawy opracowało również katalog, który będzie można otrzymać podczas wernisażu. W katalogu znajdują się wszystkie pokazane na wystawie prace oraz opracowanie dr Iwony Bugajskiej-Bigos, na temat „Szkoły Sądeckiej”.

  zaproszenie

  Do udziału w plenerze zostali zaproszeni artyści związani z Sądecczyzną: Anna Horoszko, Katarzyna Szarek, Renata Szułczyńska i Jakub Stanisław Kołodziejski oraz absolwenci kierunku Edukacja Artystyczna w Instytucie Pedagogicznym w Nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej: Ewelina Zawiślan i Krystian Koźbiał. Opiekę artystyczną nad artystami podczas trwania pleneru sprawował profesor Andrzej Szarek.
  Na wystawie w Galerii Sokół każdy z artystów zaprezentuje pracę stworzoną podczas pleneru oraz jedną pracę ze swojego dorobku. Będziemy mogli zobaczyć również nową rzeźbę opiekuna merytorycznego pleneru, Karola Gąsienicy Szostaka, artysty rzeźbiarza z Zakopanego, który od kilku lat jest wykładowcą w PWSZ w Nowym Sączu.

                  DSC_7560DSC_7584DSC_7600DSC_7590DSC_7613DSC_7644DSC_7639DSC_7651DSC_7661DSC_7664DSC_7678DSC_7679DSC_7685DSC_7608DSC_7647DSC_7670DSC_7694

   Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoWOJ-MALOPOL LOGO POZIOM cmyk

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Projekcja filmu „Cyganie Karpaccy Z Pogranicza Polsko-Słowackiego”

  oraz panel dyskusyjny

  visegradlogolubovna logoA posteriori

  Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” oraz Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli zapraszają na projekcję filmu dokumentalno-edukacyjnego pt. „Cyganie karpaccy z pogranicza polsko-słowackiego” oraz panel dyskusyjny na temat współczesnej sytuacji grupy Bergitka Roma/ Cyganów górskich na pograniczu polsko-słowackim. Spotkanie poprowadzi Pan Adam Bartosz.

  Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 12.00 w Miasteczku Galicyjskim – oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226.

  okładka płyty

  Film został przygotowany w ramach projektu „Cyganie karpaccy z pogranicza polsko-słowackiego” finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem płyty z filmem prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@aposteriori.org.pl lub telefoniczny: +48 509 712 227.

  autorzy filmu:
  zdjęcia, montaż, czytał: Jacek Kurzeja
  scenariusz, tekst: Joanna Hołda
  muzyka: Teresa Mirga i zespół KAŁE BAŁA
  projekt graficzny: Kaja Renkas
  tłumaczenia: Monika Pavelcikova, Antoni Kroh

  Stowarzyszenie „A POSTERIORI” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły przy realizacji filmu.

  Szczególnie dziękujemy Romom.

  Czytaj więcej

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   Projekt „Bohaterowie na trudne czasy”

  Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A posteriori” realizuje projekt „Bohaterowie na trudne czasy”, której tematyka ma na celu przywrócić i utrwalić w pamięci mieszkańców Nowego Sącza bohaterów walk o niepodległość i suwerenność RP.

  W ramach projektu został wydany komiks pt „Bohaterowie na trudne czasy”, którego bohaterowie – trzej sądeczanie żyjący w pierwszej połowie XX wieku ­ są, dzięki swoim wyjątkowym czynom, wzorem postaw obywatelskich.

  Czytaj więcej

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Nowy Sącz - Historia osobista

  Projekt ma na celu ukazanie dziejów miasta i jego rozwoju (od końca XIX wieku, czyli równolegle do rozwoju fotografii) poprzez historie ludzi z nim związanych (osobiste przodków), w oparciu o materiał fotograficzny (skany starych zdjęć, pocztówek) i towarzyszące mu wspomnienia.

  Zamierzamy wydać album fotograficzny zawierający zdjęcia z rodzinnych archiwów sądeczan z opisami w formie wspomnień ich właścicieli. Jesteśmy przekonani, że wiele osobistych historii wzbogaci naszą wspólną pamięć o przeszłości miasta. Wydanie albumu poprzedzi wystawa plenerowa wybranych zdjęć i wspomnień. Będziemy je także archiwizować i publikować na stronie internetowej. Ponadto zorganizujemy cykl spotkań z bohaterami zebranych historii lub ich krewnymi, a także świadkami opisywanych wydarzeń.