sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „A POSTERIORI”

(za okres od maja 2010 do lutego 2011)

Stowarzyszenie na rzecz badań i dokumentacji kultury „A posteriori” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w maju 2010 (nr KRS: 0000356843). Od tego momentu odbyło się 16 spotkań zarządu Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy NIP i Regon, założyli konto bankowe Stowarzyszenia, wykupili miejsce na serwerze i rozpoczęli pracę nad stroną www (www.aposteriori.org.pl). Zostało opracowane logo Stowarzyszenia, wzór papieru firmowego i wizytówek. W lokalnej prasie („Dobry Tygodnik Sądecki”) ukazała się informacja o zawiązaniu się Stowarzyszenia. Pozyskaliśmy kilku darczyńców, a także pierwszego partnera – Nowosądecką Małą Galerię, której siedziba została nam udostępniona jako miejsce spotkań.

Rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym projektem Stowarzyszenia p.n. „Nowy Sącz – historia osobista”, w którym zamierzamy pokazać historię Nowego Sącza poprzez fotografie i osobiste historie udostępnione przez mieszkańców miasta. Opracowaliśmy materiały promujące akcję (ulotka, plakat), a także wzory dokumentów (darowizna pieniężna, zezwolenie na wykorzystanie przekazanych materiałów – fotografii, pocztówek itp.), nawiązaliśmy kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą przy projekcie, pozyskali pierwsze materiały. W celu pozyskania dotacji na realizację projektu, w styczniu b.r. złożyliśmy wniosek do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, ogłoszonego przez Urzędu Miasta Nowego Sącza. Ponieważ wniosek nie został zaakceptowany, realizując projekt będziemy opierali wyłącznie na własnych środkach (w tym uzyskanych darowiznach) oraz pomocy wolontariuszy i przyjaznych nam osób i instytucji. Nie mniej jednak, uzyskaliśmy zgodę Urzędu Miasta na organizację w ramach projektu wystawy na płycie Rynku, ponadto Miasto objęło naszą akcję patronatem.

Jako zaczątek cyfrowych kolekcji, które, wraz z sylwetkami miejscowych kolekcjonerów, zamierzamy prezentować na stronach internetowych Stowarzyszenia, Wacław Lechowicz opracował własną kolekcję krat pocztowych z widokami Nowego Sącza.

Anna Zemek Włodek, sekretarz Stowarzyszenia, wzięła udział w szkoleniu fundraisingowym organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Od grudnia 2010 r. reprezentuje Stowarzyszenie na spotkaniach sądeckich organizacji pozarządowych poświęconych promowaniu dobroczynności. Spotkania te odbywają się pod roboczą nazwą „Podaj dalej” i biorą w nich udział przedstawiciele organizacji: Sursum Corda, Mada, Fundacja im. dr Jerzego Masiora, Stopil, Nadzieja i Sądeckie Hospicjum. Pierwszym efektem tej współpracy będzie wspólna wystawa na temat filantropii, promująca również Stowarzyszenie „A posteriori”, która odbędzie się na przełomie marca i kwietnia b.r.

W najbliższym czasie, nasze działania będą koncentrowały się przede wszystkim na:

  • pozyskiwaniu materiałów do Projektu ( fotografii, zapisów rozmów z osobami których historie będą prezentowane w ramach Projektu itd.), ich „obróbki” i archiwizacji,
  • akcji promocyjnej Projektu,
  • poszukiwaniu sponsorów i darczyńców, którzy mogliby wspomóc finansowo naszą inicjatywę

W celu usystematyzowania planowanych działań przyjęty został stosowny harmonogram, określający poszczególne etapy Projektu i ich ramy czasowe.